Perinne voimavarana – tulevaisuuden maaseutuasumista Lapinjärvellä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Puurakentaminen
Wood Architecture
Language
fi
Pages
127 + 9
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoituksena on laatia suunnitelma Lapinjärven Husulanmäelle sijoittuvalle uudelle asuinalueelle, jossa yhdistyvät maaseutuasumisen uudistaminen sekä maaseudun perinteen hyödyntäminen nykyaikaisessa rakentamisessa. Työ on saanut alkunsa toimeksiantona Lapinjärven kunnalta, jonka toiveena on suunnitelman laatiminen alueen jatkosuunnittelun ja kaavoituksen tueksi. Työ on tehty yhteistyössä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa. Diplomityön aihe on erittäin ajankohtainen. Maaseudun viime vuosikymmenten aikaiset rakenteelliset muutokset ovat muuttaneet maaseudun merkitystä yhteiskunnassa ja käsitystämme maaseutuasumisesta – usko maaseudun tulevaisuuteen ja maaseutuasumisen perinteen säilymiseen on heikentynyt. Sen sijaan, että maaseutua kehitettäisiin kaupunkien esimerkin mukaan, olennaista maaseutuasumisen kehityksen kannalta on maaseudun omien vahvuuksien huomioiminen. Tämän ajatuksen pohjalta suunnitelmassa keskitytään maaseudun omaleimaisuuden hyödyntämiseen ja pyritään yhdistämään maaseudun perinne nykyaikaiseen asumiseen ja kehittyviin rakennustapoihin, ja siten luomaan uusia mahdollisuusia perinteen ja tulevaisuuden välimaastossa. Suunnittelualuetta leimaavat vaihtelevat maastonmuodot, monimuotoinen puusto sekä alueen vuosikymmeniä kestänyt rooli Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusmetsänä, mikä luo haastavat lähtökohdat uuden suunnitelman laatimiselle. Luonnonolosuhteiden ohella suunnitelmaa ohjaavat vahvasti alueen vanha rakennuskanta sekä kunnan tavoitteet ihmislähtöisen ja yhteisöä tukevan asuinalueen muodostamiseksi. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, yhteisöllisyyden tukeminen sekä alueen olemassaolevan rakennuskannan hyödyntäminen ja vanhoista rakennuksista kumpuavan perinteen yhdistäminen nykyrakentamiseen muodostavat työn kolme pääteemaa, jotka vaikuttavat suunnitelman kaikilla tasoilla – koko suunnittelualueen tarkastelusta rakennusten detaljiikkaan.

This thesis aims to develop a design for rural housing, that responds to contemporary living requirements while staying respectful to the tradition of countryside living. The work was launched as a commission by the Lapinjärvi municipality in order to find a solution to support the further development efforts and area planning for the site located in the Husulanmäki area. This thesis has been made in collaboration with the Department of Architecture at Aalto University. The thesis adresses a currently significant subject. The structural changes of the recent decades have altered the role of rural areas in society, and our understanding of countryside living, having led to reduced confidence towards the future of rural areas, and the permanence of rural living. As opposed to developing rural housing areas using design principles of urban areas, it is crucial to take note of the inherent strengths of the countryside. Based on this idea, this thesis concentrates on taking advantage of the uniqueness of the site. The new design aims to combine tradition with contemporary and sustainable building, and by doing so, creates new opportunities between tradition and future. The site features alternating topography, diverse forest, and has a decades long role as a research area of the Finnish Forest Research Institute, therefore opposing a challenging starting point for the new design. Amongst the nature, the existing buildings, and the municipalitys goals to create a housing area with communal spirit appealing to its inhabitants, act as strong guidelines for this thesis. The preservation of the diverse nature as well as tradition, creating a design combining the existing buildings with the new, and the creation of a housing area inviting togetherness, form the three main themes of the new design. These three themes form the basis of this thesis work on every level and scale – from the area plan all the way down to the details.
Description
Supervisor
Heikkinen, Pekka
Thesis advisor
van Bolderen, Willem
Keywords
Lapinjärvi, maaseutuasuminen, puurakentaminen, asuntosuunnittelu, perinne
Other note
Citation