Kädet värissä maalaava ruumis

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
311
Series
Abstract
Tutkimus, ”Kädet Värissä Maalaava Ruumis”, kartoittaa, pohtii ja analysoi tutkijan omaa tekijyyttä, olemassa olon ilmenemistä ja arkea kuvataiteilijana keskeisimpänä päämääränään avata kuvataiteilijuutta kokemuksena ja olemassa olon muotona. Tutkimuksen tieteellisenä pohjana on fenomenologinen filosofia ja se hakee vuoropuhelua mm. seuraavilta filosofeilta sekä taiteen alan ajattelijoilta: Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), Gaston Bachelard'in (1884-1962), Wassily Kandinsky (1866-1944), Jean-Paul Sartre (1905-1980) sekä Tarja Pitkänen-Walter. Tutkimus hahmottaa tekijän omaa jokapäiväistä luovaa olemassaolon tapaa tarkoitukse-naan selvittää sitä, mikä ja millainen on se hengen ja ruumiin alkuvoima ja se prosessi, jotka saavat tämän meille kaikille yhteisen maailman ja arjen tuottamaan ”Kädet Värissä Maalaavan Ruumiin” luovassa katseessa nämä siellä syntyvät ja muotoutuvat kuvat. Tutkimus nostaa tutkimuskohteensa jo nimensä kautta esille kädet värissä maalaavana; ei äärellä, etäältä katsovana, vaan lähikosketuksessa tekemiseensä olevana, työhänsä käsivarsia myöten koko ruumiillaan uppoutuvana ajattelijana. Tutkimus näkee kuvataiteilijan olemassaolon yhteiskunnassa syvimmillään ja väkevimmillään silmät avoinna elämisenä ja näin myös usein toisin näkijänä, sivullisena, ainakin jossain määrin. Tämä sekä johtuu että johtaa kuvataiteilijana olemisen ristiriitaisesta suhteesta yhteiskuntaan, jonka tärkeä osa taitelija on samalla, kun sen kaikkiin vaati-muksiin sillä ei ole syytä taipua säilyttääkseen tämän edellä mainitun näkemisen kykynsä ja puoli-itsenäisen asemansa. Tutkimus avaa tätä suhdetta kuvataiteilijan arjen kokemuksen kautta ja tuo ilmi siinä piilevät mahdollisuudet ja haasteet. Tutkimus tarkastelee siis varsin omakohtaisin lähtökohdin luovuuden ja luomisen kokemusta arjessa niin taiteen tekemisessä kuin sidoksena taiteilijan, teoksen ja ympäröivän maailman välillä. Tutkimustuloksen kautta kuvataiteilijuuden kokemus avautui nimenomaan arjessa tapahtuvana luovana olemassaolon tapana, joka tulee esille paitsi kuvan syntymisenä, myös (siihen lopulta johtavassa) tavassa "katsoa enemmän", "aistia enemmän" ja "nähdä enemmän" tässä samassa, yhteisessä maailmassa, jossa sijaitsemme.

The research “Hands in the color” identifies, examines and analyzes the researchers own authorship, the appearing and the form of her own existence and everyday life as a fine artist. Its main ambition is to expose the experience and form of being a fine artist as a way of life. The research has phenomenology as its scientific ground and it is seeking a conversation throught the texts of the philosophers and thinkers in the field of fine arts: Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), Gaston Bachelard'in (1884-1962), Wassily Kandinsky (1866-1944), Jean-Paul Sartre (1905-1980) and Tarja Pitkänen-Walter. The Research perceives the everyday life and form of the creative existence of the author to figure out what kind of power of mind and the body, and what kind of the process makes this our common world and everyday life to create and form these up coming, still appearing images in the eyes of the artist. The research doesn't bring its subject up as a from distance looking worker but hands in the color with her whole body working thinker. The research finds out the strongest appear of existence of the fine artist as a living the eyes open and therefore her place in the society is mostly as a role of an outsider, a sranger and a contrarian. This is a cause of a contradictory state of an artist being at the same time important part of it and still not able to conform herself automatically to all its demands. The research is studyinf and opening this semi-independent relationship throught finding and revealing its hidden possibilitys and challenges. The research examines from very personal starting points the creativity and the experience of the creativity and creation in persons everyday life also as well as in the working as an artist as a bond bedween the artist, the work of art and the world. It is finding out the experience of existence as an artist appearing not just as an arising and the birth of images in the eye of the art maker, but also in the way of extra vulnerable and open senses to “look more”, to “see more” and to “sense more” in this very same world where we all are situated.
Description
Supervisor
Ryynänen, Max
Thesis advisor
Kupiainen, Reijo
Keywords
kuvataide, kuvataiteilija, fenomenologia, luovuus
Other note
Citation