Neutraali, Muotoilututkimus arjen hiljaisista esineistä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
91
Series
Abstract
Opinnäytteeni on produktiopohjainen muotoilututkimus, joka koostuu kahdesta osasta. Tutkimukseni aiheena on neutraalin tuotteen muotoilu. Opinnäytteen ensimmäisessä osassa tutkin kirjallisuuden ja havaintojeni perusteella erilaisia käsityksiä neutraaliudesta. Toisessa osassa jatkan tutkimustani esinemuotoilun ja valokuvan avulla. Kokonaisuus käsittelee neutraalia ja neutraalin olemuksen näkymistä ja havaitsemista esineessä. Opinnäytteessäni käsittelen myös neutraalin ja yleispätevän eli universaalin muotoilun suhdetta, sekä neutraalin muotoilun estetiikkaa. Tutkimukseni lähteinä käytän kirjallisuutta kognitiivisen psykologian, sematiikan ja muotoilun semiotiikan sekä estetiikantutkimuksen aloilta. Tutkimuksessani yhdistän neutraalin havainnon kautta totuttuun ja tuttuun, eli arkiseen esineistöön. Määrittelen neutraalin ja avaan sen arkista estetiikkaa. Pohdin muotoilua jossa neutraalin idea näkyy sekä liitän sen Kaj Franckin kautta osaksi taideteollisen muotoilun historiallista kontekstia. Käytän Kaj Franckin ajatuksia myös tukemaan ajatustani neutraalista osatekijänä, universaalin muotoilun muodostumisessa. Opinnäytteeni toisessa osassa suunnittelen ja valmistan jakkaran, jonka muotoilu saa tukea tutkimuksen perusteella tehdyistä päätelmistä. Jakkaran tarkoituksena on testata ja havainnollistaa tutkimukseni tuloksia. Opinnäytteeni jakkaran tavoitteena ei ole kaupallisen tuotteen suunnittelu, vaan muotoilutyön avulla tapahtuva tutkittavien kysymysten pohdinta. Lopuksi esitän sarjan valokuvia joissa jakkara on sijoitettuna erilaisiin kotiympäristöihin. Valokuvat toimivat tutkimusvälineenä jonka avulla todennan jakkarani neutraalia olemusta ja tutkimuksesta syntyneitä havaintoja.

My thesis is a production based design research which consists of two parts. The topic of the research is the design of a neutral product. I base the first part of the research on literature and my own observations about the different perceptions about neutral. In the second part I proceed the research with object-oriented design and photographs. In hole I deal with the idea of neutral and the use of its essence and observation in an object. As part of the research I produce a stool which is based on my research and observations. The idea isn’t of producing a commercial product but to further the research with the help of a design process.
Description
Supervisor
Salli, Timo
Thesis advisor
Paavilainen, Heidi
Keywords
neutraali, havainto, jakkara, arki, Kaj Franck, universaali, semiotiikka
Other note
Citation