Pohjapaperin lujuus kaksoispäällystetyillä painopapereilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-09-10
Department
Major/Subject
Paperi-ja painatustekniikka
Mcode
P3003
Degree programme
PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
108+16
Series
Abstract
The aim of this thesis was to get a clear understanding of the base paper strength, its development and factors affecting it, on a MWC paper machine line. Another aim was to find out the optimum refining level of reinforcement pulp. The purpose of reinforcement pulp refining is to effect the internal and external fibrillation of fibers so that they will form a strong fiber network and to maximize runnability related strength properties of the base paper. It was found out that the refining of reinforcement pulp has a major effect on the bonding of fibers and on the strength of the fiber network. It was also found out that to maximize the tensile strength of the fiber network refining should happen at a level of 230 kWh/t and in one step instead of two. The results show clearly that the most important factor affecting the refining result is the specific refining energy. Fiber length or coarseness seemed not to have an effect on the development of strength properties.

Tämän diplomityön tavoitteena oli saada selkeä kuva pohjapaperin lujuuden muodostumisesta sekä lujuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteena oli lisäksi selvittää ja löytää kemiallisen massan jauhatukselle optimaalisin jauhatustaso. Jauhatuksen tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan kuitujen sisäiseen ja ulkoiseen fibrillaatioon ja siten parantaa kuituverkoston lujuutta. Paremmalla kuituverkoston lujuudella pyritään maksimoimaan paperin hyvä ajettavuus sekä paperikoneella että jatkojalostuksessa. Saatujen tulosten perusteella jauhatuksella pystytään selkeästi vaikuttamaan kuituverkoston lujuuteen ja kuitujen väliseen sitoutumiseen. Jauhamalla kemiallista massaa yhdessä portaassa, yhdellä jauhimella, tasolla 230 kWh/t, maksimoidaan armeerausmassan lujuutta lisäävä vaikutus. Tulokset osoittavat, että tärkein lujuuteen vaikuttava tekijä oli jauhatuksessa ohjaussuureena käytettävä energian ominaiskulutus. Kuidunpituudella tai pituusmassalla ei havaittu olevan merkitystä lujuuden kehityksen kannalta. Karkoksimetyyliselluloosalla ei ollut vaikutusta kuituverkoston lujuuteen.
Description
Supervisor
Paltakari, Jouni
Thesis advisor
Pulli, Timo
Ora, Markku
Keywords
pohjapaperi, pohjapaperin lujuus, ajettavuus, jauhatus, jauhinterät, energian ominaiskulutus, karboksimetyyliselluloosa, massatärkkelys, base paper, paper strength, runnability, refining, refiner fillings, specific refining energy, carboxymethyl cellulose, starch
Citation