Teräspilarin perustusliitos

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Rakenteiden mekaniikka
Mcode
Rak-54
Degree programme
Language
fi
Pages
85 s. + liitt.
Series
Abstract
Tässä työssä tutkitaan teräspilarin liittymistä perustuksiin. Teräspilari voidaan liittää perustuksiin käyttämällä holkki-, kiinnityslevy- tai peruspulttiliitosta. Tässä työssä perehdytään tarkemmin peruspulttiliitoksen mitoittamiseen. Peruspulttiliitoksen mitoittamisen periaatteet käydään läpi sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman että Eurocoden mukaisesti. Mitoittamisen kulkua havainnollistetaan esimerkkilaskun avulla. Esimerkkirakenteen jännitysjakauma selvitetään lisäksi elementtimenetelmään perustuvan rakenteiden analysointiohjelman avulla. Suomen normien mukaisessa mitoituksessa pulttikoon ja pohjalevyn paksuuden välillä ei ole yhteyttä, kun taas Eurocoden mukaan mitoitettaessa pulttikokoa kasvattamalla voidaan pohjalevyn paksuutta pienentää. Yleisesti ottaen Eurocode-mitoitus antaa pohjalevyn paksuudelle pienempiä arvoja kuin Suomen normien mukainen mitoittaminen. Tämä johtuu mm. siitä, että Suomen normien mukaan pohjalevy välittää puristusta betonille tasaisesti koko puristetulla alueellaan. Eurocoden mukaan pohjalevyn alla puristus jakaantuu teholliselle pinta-alalle. Elementtimenetelmällä, lineaarista laskentaa käyttäen saatua jännitysjakaumaa tutkittaessa on havaittavissa, että Eurocoden mukainen jännitysjakauma pohjalevyn alla on lähellä todellista jännitysjakaumaa. Suomen rakentamismääräyskokoelmaan verrattuna Eurocoden mukaiset tarkastelut ovat huomattavasti laajemmat ja laskennallisesti työläämmät. Sen takia sitä on vaikea soveltaa käytännön suunnitteluun pelkin käsinlaskumenetelmin. Eurocoden mukaisesta mitoituksen kulusta on tehty vuokaaviot, joiden pohjalta on mahdollista tehdä tietokoneohjelma peruspulttiliitoksen mitoittamista varten.
Description
Supervisor
Paavola, Juha
Thesis advisor
Vainio, Hannu
Kouhi, Jouko
Keywords
Other note
Citation