Muotoiluajattelu kehitystyön tukena - kokemuksia muotoiluajattelun menetelmistä organisaatioiden toimintaa kehitettäessä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Industrial and Strategic Design
Teollisen muotoilun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
65
Series
Abstract
Muotoilun roolin yhteiskunnassa voidaan nähdä muuttuneen perinteisestä tuotesuunnittelusta yhä monimutkaisempien kohteiden, kuten palveluiden, vuorovaikutuksen, systeemien ja organisaatioiden suunnitteluun. Kirjallisuudessa 2000-luvulla on ruvettu puhumaan yleistetystä muotoiluajattelusta, jota myös muihin ammattikuntiin kuuluvat voivat soveltaa. Muotoiluajattelun kerrotaan auttavan innovaatioiden synnyttämisessä, liiketoimintastrategioiden suunnittelussa ja sen avulla voidaan ratkaista viheliäisiä ongelmia. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan muotoiluajattelu-konseptia, mitä muotoiluajattelulla tarkoitetaan, viimeaikaisessa johtamisen keskustelussa, ja mitä muotoiluajattelu voisi tarkoittaa käytännön tasolla. Lisäksi tutkimuksessa kokeillaan muotoiluajattelua konkreettisena toimintona työpajakontekstissa. Tarkoituksena on kuvata työpajoihin osallistuneiden kokemuksia työpajatyöskentelystä. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa muotoiluajattelusta sekä menetelmäkorttien käytöstä muotoiluajattelun työvälineenä. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi työpajojen suunnittelussa ja järjestämisessä, joissa pyritään kehittämään organisaatioiden suunnittelukäytänteitä. Tämä tutkimusraportti koostuu kirjallisuuskatsauksesta, produktiivisesta osiosta ja tutkimusosiosta. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään muotoiluajattelun johtamisen keskustelun yhteydessä merkittävänä pidettävää kirjallisuutta. Produktiivisessa osiossa kuvataan tutkimuksessa käytetyn materiaalin, muotoiluajattelumenetelmäkorttien, suunnitteluprosessia. Tutkimusosiossa kuvataan käyttäjien kokemuksia kyseisten menetelmäkorttien käytöstä työpajakontekstissa. Tiedonkeruussa on käytetty sekä laadullista että määrällistä tutkimusotetta.

During the recent years the role of design and designers has changed. Design has moved towards more strategic direction thus it is no longer related just for products. It covers areas including service design, system design and interaction design, to mention a few. In recent management literature there has also been some discussion about concept of design thinking. In other words, the idea of applying designer`s methods and capabilities by a non-designer. It has been said that design thinking as a generalized activity helps to develop innovations, new business strategies, and solving wicked problems. In this research I take a look at the concept of design thinking and what it could mean in practice. In addition, I apply design thinking as a concrete activity in a workshop context. The purpose of the study is to describe what kind of experiences people have about planning workshop activities. Furthermore, the purpose is to get insights about the concept of design thinking and get some experiences about using the methods cards as a concrete tool. Research outcomes can be used for instance when developing organizations` planning and design practices. The research report consists of literature review, production part and research part. In the literature review I look at the literature that has been considered central from the point of view of a general discussion on design thinking. Production part includes the process of designing the methods cards which are tested later in the research part. In the research part I describe users` perspectives of using the cards in the workshop context. The data was gathered by using qualitative and quantitative research methods.
Description
Thesis advisor
Hassi, Lotta
Keywords
muotoiluajattelu, suunnittelumenetelmät, suunnitteluprosessi, innovaatio, kehitystyö, design thinking, design methods, design process, innovation, development work
Citation