Kohtaamisissa koetellut. Oppiminen dokumentaarisissa valokuvaustyöpajoissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Doctoral thesis (monograph)
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
285
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja DOCTORAL DISSERTATIONS, 16/2021
Abstract
Tested through encounters. Learning in documentary photography workshops research is an academic study in the field of arts pedagogy. It examines learning in photography major studies in the university of applied sciences context, more precisely in two specific documentary workshops in which the photography of the students is at the core. The teachers of the study (Stefan Bremer, Encountering photography workshop as well as Japo Knuutila and Jan Kaila, The methodological workshop of photography) have carried out workshops using self-developed concepts for decades in Finnish photography study programs. The methodology of this study is at-home ethnography with the context of the study being the researcher-teacher’s workplace. Alongside the actual research material, the researcher makes use of her own knowledge and experience about the subject. The material consists of pictures and sound recordings of the teaching situations and is supplemented by interviews of the teachers and students. In the study learning is observed through actor-network theory. Accordingly, the learning is considered to be happening in transformations of the different human and non-human actors.Instead of seeing learning only as an individual’s progression, this research looks at learning as asocio-material process. To learn to be a photographer is to experience the trials of the unified functioning of human and camera in different encounters in photography environments as well asin teaching situations in the dialogue between the teacher, the student and the student group. The research accounts for the changes that digitalization and the internet have made to photography and its learning processes. The documentarist now acts in a networked world, where the information concerning the study of art is easily available, international contacts are created through social media and the sharing of images changes the human attitude towards photography. Alongside non-human actors the study also examines, for example the dialogue and authority relation between the teacher and the student. The teacher teaches in many ways, for example by setting up as opposition to the students and challenging them to overcome themselves as photographers. In Documentary workshops the idea is to be present in the world which is not entirely possible through distant learning using the internet. Being trained in being intensely present matters. Instead of examining the photographers’ identity the study suggests using Rosi Braidotti’s concept of nomadic subjectivity to look at the agency of the documentarist in different relations as a continually evolving process.

Kohtaamisissa koetellut. Oppiminen dokumentaarisissa valokuvaustyöpajoissa on tutkimus, joka kuuluu taiteen korkeakoulututkimuksen alaan. Se selvittää oppimista ammattikorkeakoulun valokuvauksen pääaineen opinnoissa, tarkemmin kahdessa dokumentaarisessa työpajassa, joissa opiskelijoiden valokuvaaminen on keskiössä. Tutkimuksessa mukana olevat opettajat (Stefan Bremer, Kontaktikuvauksen työpaja sekä Japo Knuutila ja Jan Kaila, Valokuvauksen metodologinen työpaja) ovat toteuttaneet työpajoja kehittämillään konsepteilla useiden vuosikymmenien ajan suomalaisissa valokuvauksen opetuksen ohjelmissa. Menetelmällisesti tutkimus on kotietnografiaa (at-home ethnography) tutkimuskontekstin ollessa tutkija-opettajan työpaikka. Tutkija hyödyntää siis varsinaisen tutkimusaineiston rinnalla omia tietojaan ja kokemuksiaan tutkimusaiheesta. Aineisto koostuu työpajojen opetustilanteiden kuva ja äänitallenteista, ja sitä täydentävät opettajienja opiskelijoiden haastattelut. Oppimista tarkastellaan tutkimuksessa toimijaverkkoteorian (actor-network theory) kautta. Tällöin oppimisen katsotaan tapahtuvan kuvaus- ja opetustilanteiden toimijoiden yhteen tulemisissa, inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden relaatioissa tapahtuvissa käännöksissä ja muutoksissa. Tutkimus tarkastelee siis taiteessa perinteisesti korostuvan yksilöllisen kehityksen sijaan oppimista taideammattiin sosiomateriaalisena prosessina. Valokuvaajaksi opitaan kameran ja ihmisen yhteisen toimijuuden tullessa koetelluksi erilaisissa kohtaamisissa niin kuvausympäristöissä kuin toisaalta opetustilanteissa opettajan, opiskelijan ja opiskelijaryhmän dialogissa. Tutkimuksen näkökulma huomioi digitalisoitumisen ja internetin tuomat muutokset valokuvauksen ja sen opiskelun prosesseihin. Dokumentaristi toimii nyt verkottuneessa maailmassa, jossa taiteen opiskeluun liittyvä tieto on helposti saatavilla, kansainväliset kontaktit syntyvät sosiaalisen median kautta ja kuvien jakaminen muuttaa ihmisten suhtautumista kuvaamiseen. Tutkimuksessa tarkastellaan ei-inhimillisten toimijoiden rinnalla toisaalta myös esimerkiksi opettajanja opiskelijan välistä dialogia ja valtasuhdetta. Opettaja opettaa monin tavoin, esimerkiksi asettumalla vastukseksi opiskelijalle ja haastamalla tämän ylittämään itsensä kuvaajana. Dokumentaarisissa valokuvaustyöpajoissa ollaan kuvaajina maailmasuhteessa, joka ei ole opetettavissa etänä internetin välityksellä. Läsnäololla ja sen intensiivisellä harjoittamisella kuvaustilanteissa on väliä. Valokuva(taiteilijan) identiteetin sijaan tutkimus ehdottaa tarkastelemaan dokumenttivalokuvaajan toimijuutta Rosi Braidottin nomadisen subjektinkäsitteen kautta erilaisissa relaatioissa jatkuvasti muovautuvana prosessina.
Description
Defense is held on 16.4.2021 12:00 – 14:00 Remotely via Zoom https://aalto.zoom.us/j/69451333758
Supervising professor
Laakso, Harri, Prof., Aalto University, Department of Media, Finland
Thesis advisor
Löytönen, Teija, Dr., Aalto University, Finland
Laakso, Harri, Prof., Aalto University, Finland
Salo, Merja, Prof., Aalto University, Finland

Keywords
valokuvauksen korkeakouluopetus, valokuvaustyöpajat, oppiminen, toimijaverkkoteoria, dokumenttivalokuvaus, art education, higher education in photography, photography workshops, learning, actor network theory, documentary photography
Other note
Citation