Drying of Moist Fuels with Flue Gases from Power Plant

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
67
Series
Abstract
Tämä työ on tehty Teknillisen korkeakoulun Energiatalouden ja voimalaitostekniikan laboratoriossa tutkimusprojektissa "Biopolttoaineiden kuivauksen päästötutkimus". Työ on osa tutkimusprojektin esiselvitystyötä. Työn tavoitteena oli luoda pohjatietoa tulevaan kuivauksen päästötutkimukseen. Tutkimuksessa on tarkasteltu kuivauksen teoriaa ja tehty yksinkertainen laskentamalli kaasuvirtauksessa tapahtuvalle kuivaukselle. Mallin ja teoriaosuuden tarkoituksena on ollut havainnollistaa kuivaustapahtumaa. Työssä on tarkasteltu puun ja puun kuoren kuivauksessa vapautuvia yhdisteitä ja niiden käyttäytymistä kaasuvirtauksessa. Lisäksi työssä on arvioitu kuivauksessa vapautuvien orgaanisten yhdisteiden haitallisuutta. Yhdisteiden vapautumiseen vaikuttaa lämpötila, kuivattavan aineen koostumus ja kosteus. Lämpötilan noustessa orgaanisen aineksen vapautuminen lisääntyy. Lämpötilan ja kosteuden vuorovaikutus on avainasemassa päästöjen kannalta. Työssä on lisäksi käsitelty savukaasukuivurin liittämistä voimalaitosprosessiin ja esitelty, miksi savukaasukuivuri parantaa höyrykattilaan perustuvan voiman tuotannon hyötysuhdetta. Työn lopussa on luotu katsaus savukaasukuivauksen ongelmiin.
Description
Supervisor
Mankki, Pirjo|Lampinen, Markku
Thesis advisor
Spets, Jukka-Pekka
Keywords
biofuel, biopolttoaine, wood, puu, bark, kuori, drying, kuivaus, flue gas, savukaasu, emissions, päästöt
Other note
Citation