Konstruktio oleellisen tiedon tuottamiselle strategiaprosessissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-05-19
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
119+20
Series
Abstract
Diplomityö on tapaustutkimus, joka pyrkii kehittämään kohdeyrityksen strategiaprosessia tiedon tuottamisen näkökulmasta. Tutkimus liittyy havaintoon siitä, että Internetin aikakausi on kääntänyt yritysten haasteen strategiaprosessin tiedon tuottamisesta päälaelleen. Aiemmin ongelma oli tiedon hankkiminen strategiaprosessiin, mutta nykyään tietoa on saatavilla loputtomasti, jolloin uudeksi ongelmaksi on noussut oleellisen tiedon tunnistaminen ja hyödyntäminen. Diplomityössä pyritään siten löytämään tasapaino kohdeyrityksen strategiaprosessin tiedon hankinnan, käsittelyn ja hyödyllisyyden välille. Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena, jossa tutkija osallistuu kohdeyrityksen kahteen case-strategiaprosessiin. Hän kerää empiriaa osallistuvan havainnoinnin, kirjallisen kyselyn, haastatteluiden sekä dokumentoinnin avulla. Kerätyn empirian pohjalta työssä tunnistetaan kohdeyrityksen strategiaprosessin oleellisimpia tietotarpeita sekä tiedon tuottamisen prosessin ongelmia ja puutteita. Tulosten pohjalta kohdeyritykselle luodaan lopulta uusi konstruktio strategiaprosessin oleellisen tiedon tuottamiselle. Diplomityössä luotu konstruktio kuvaa, kuinka strategiaprosessin tiedon tuottaminen toimialan kuvaamiseksi tulisi toteuttaa. Konstruktio alkaa avainhenkilöiden valinnalla kuvaamalla avainhenkilöiltä toivottuja ominaisuuksia ja päättyy lopulta strategiaprosessin toiseen työpajaan, jonka jälkeen toimiala on kuvattu strategiaprosessia varten riittävällä tarkkuudella. Näiden vaiheiden aikana esitellään muun muassa tutkimuksen empirian pohjalta luotu mallisisältö strategiaprosessin toimialan kuvaamiseksi. Työn merkittävin tulos on edellä kuvattu konstruktio oleellisen tiedon tuottamiselle kohdeyrityksen strategiaprosesseihin. Konstruktion sisältämiä tärkeimpiä yksittäisiä tuloksia ovat esimerkiksi strategiaprosesseille tunnistetut oleelliset tietotarpeet. Tutkimuksessa havaittiin muun muassa, että ulkoinen tieto on sisäistä tietoa tärkeämpää ja ulkoisesta tiedosta erityisesti trendit ja markkinapotentiaali ovat tärkeimpiä tietotarpeiden kokonaisuuksia strategiaprosesseissa. Vastaavasti tiedon tuottamisen prosessin tärkeimpiä havaintoja ovat avainhenkilöiden tiettyjen ominaisuuksien merkitys strategioiden muodostamiselle sekä yleisten rajausten määrittely heti strategiaprosessin alussa.

This research is a case study which aims to enhance target company’s strategy process from the perspective of information production. The research is based on a perception that new era of Internet has turned upside down the problem of information production in strategy processes. Initially the problem was to acquire information but nowadays information can be found even too easily. Therefore a new problem is how to recognize the relevant information and utilize it effectively. This research thereby tries to find a balance in between information production, treatment, and usefulness for a target company’s strategy process. The study has been carried out as a case study while the researcher takes part for the case company’s two strategy processes. He gathers empirics via participatory observation, written inquiries, interviews, and documentation. Based on the empirical case company’s most important information needs and challenges in information production have been found. By using the results, new concept for relevant information production in target company’s strategy process is made. The concept describes how information production for a strategy process’ industry assessment should be done. It begins from describing how to choose proper persons for the strategy process and concludes to the strategy process’ second workshop after the industry assessment is fully done. During these steps i.e. sample content for the strategy process is introduced. The most significant result from the research is previously described concept for relevant information production in strategy processes. The main findings from the concept’s results are for instance identified important information needs for the strategy process. The study shows among other things that external information is more important than internal information, and trends and market potential are the principal information needs for the strategy process from the external category. Respectively the main findings from the information production process are the significance of certain features from the key personnel and setting up general boundaries for a strategy process in the beginning of the process.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Kuismanen, Olli
Keywords
tietotarpeet, oleellinen tieto, tiedon tuottaminen, strategiaprosessi, toimialan kuvaus, information needs, relevant information, information production, strategy process, industry assessment
Other note
Citation