Paikkatietojen automaattinen laadunarviointi avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-12-14
Department
Major/Subject
Fotogrammetria ja kaukokartoitus
Mcode
M3006
Degree programme
Geomatiikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
57 + 17
Series
Abstract
Eurooppalaiset maanmittauslaitokset ovat luomassa yhteistyömaiden kansallisista aineistoista koostuvaa, maiden rajojen yli harmonisoitua viitekehystä European Lo-cation Framework (ELF) -projektissa. Kolmivuotiseen projektiin osallistuu 30 organisaatiota eri puolilta Eurooppaa. Projektin tavoitteena on tuoda INSPIRE-yhteensopivia aineistoja paremmin saataville. Aineistojen laadunarviointi on olen-nainen osa harmonisointia, sillä aineistojen laatutiedot ovat käyttäjälle tärkeitä arvioidessaan tietoaineistojen soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa. ELF-projektissa automaattisen laadunarvioinnin avulla varmistetaan, että yhteiseen tietoaineistoon liitetään vain määrittelyiden mukaista aineistoa. Automaattinen laadunarviointi mahdollistaa nopean koko tietokannan laajuisen eheystarkastelun, jota voidaan tehdä kaikissa tietoaineiston elinkaaren vaiheissa. Työn tavoitteena oli tutkia, voidaanko paikkatietojen automaattinen laadunarviointi toteuttaa ELF-projektin laatuvaatimusmäärittelyiden pohjalta avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla. Määrittelyiden mukaiset laatutestit pyrittiin toteuttamaan PostGIS-tietokantaohjelmistolla. Tietokannan hallintaan sekä aineiston käsittelyyn ja tarkasteluun käytettiin Quantum GIS -paikkatieto-ohjelmistoa. Työn tulokset osoittavat, että PostGIS tarjoaa kaikki laadunarvioinnissa tarvittavat analyysiominaisuudet. Tuloksissa epävarmuus kohdistuu ohjelmiston suorituskykyyn, sillä joidenkin laatutestien suoritusajat olivat pitkiä. Parempi luotettavuus tuloksille saataisiin vertaamalla työssä esitettyä ratkaisua johonkin muuhun ohjelmistoon. Jatkokehitystä varten testeille esitettiin optimointimenetelmiä. Todettiin myös, että työn perusteella voidaan toteuttaa kaikki määrittelyiden mukaiset testit kattava avoimen lähdekoodin ohjelmointikirjasto tai laadunarviointiohjelmisto.

European National Mapping and Cadastral Authorities (NMCAs) are in the process of creating a harmonized pan-European spatial data framework in the European Location Framework (ELF) project. ELF project consortium consists of 30 organizations, and the project is set to be completed by 2016. The main goal of the project is to enable easier access to harmonized INSPIRE data in cross-border and pan-European use cases. Data quality validation is an important part of the harmonization process, making it easier for a user to determine whether or not a dataset can be utilized for a specific purpose. Automatic data quality validation ensures that a dataset complies with data requirements before it’s added to the ELF. Automatic data quality validation is a relatively quick method for assessing spatial data consistency even throughout an entire database. This adaptive method can be applied on every phase of the spatial data life cycle. The objective of this thesis was to evaluate if open source tools could be used for enabling automatic data quality validation on ELF-compatible spatial data. PostGIS database software was used to implement quality tests based on ELF data quality requirements. Quantum GIS software was used for managing the database and for viewing, processing and constructing test data. Results indicate that PostGIS offers all analysis capabilities required for validating consistency of spatial data. Uncertainties lie in the performance aspect of the test environment because some of the tests indicated lengthy processing times. Reliability of the research could be improved by comparing the presented solution to an existing software product. Optimization methods are presented for further development. It is also suggested that the presented method would be suitable for developing an open source software library or a quality validation tool.
Description
Supervisor
Haggrén, Henrik
Thesis advisor
Jakobsson, Antti
Keywords
laadunarviointi, paikkatieto, PostgreSQL, PostGIS, ELF, INSPIRE
Other note
Citation