Sairaaloiden sisäilmaongelmat ja korjaustoimien vaikuttavuus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-12-14
Department
Major/Subject
Rakennusmateriaalit ja rakennusfysiikka
Mcode
IA3017
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
66+10
Series
Abstract
Sairaalarakennusten sisäilmaongelmat ovat yleisiä ja ongelmien poistaminen vaatii usein kiireellisiä korjaustoimenpiteitä. Terveyshaittojen aiheuttajia, sisäilmaongelmista aiheutuvia kustannuksia ja korjaustoimien vaikuttavuutta ei kuitenkaan tunneta tarpeeksi hyvin. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia eri sairaaloiden toimintatapoja ja yleisimpiä sisäilmaongelmien aiheuttajia. Lisäksi tarkoituksena on vertailla sisäilmaongelmista aiheutuneiden korjausten vaikuttavuutta ja kustannuksia. Tavoitteena on löytää parhaita toimintatavat ja kustannustehokkaimpia korjausmenetelmiä. Tutkimuksessa toteutettiin sähköpostikysely, jossa kerättiin tietoa sairaaloiden vaikeimmista sisäilmaongelmista ja korjaustoimien vaikuttavuudesta Suomessa sekä muualla Euroopassa. Lisäksi tehtiin tarkentavat haastattelut Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin Turun yliopistollisen keskussairaalan U-sairaassa havaittuja sisäilmaongelmia ja niihin liittyvien korjaustoimien vaikuttavuutta. Suomalaisissa sairaaloissa oli esiintynyt kaikkia kysyttyjä oireita ja oireilijoiden määrän arvioitiin olevan 10-30% henkilökunnasta. Ulkomaalaisissa sairaaloissa puolestaan oireiden esiintyminen oli huomattavasti vähäisempää pääosin alle 1%. Suomalaisissa sairaaloissa yleisimmin vaikeimmaksi koettu ongelma oli muovimattojen VOC-päästöt. Ulkomaisten sairaaloiden vastauksissa oli kahta tyyppiä. Toisissa keskiössä olivat mikrobit ja muut epäpuhtaudet ja toisissa ilman fyysiset ominaisuudet, kuten kuumuus. Suurimmaksi ongelmaksi molemmissa tapauksissa ilmoitettiin ilmanvaihdon riittämättömyys. Korjausten vaikuttavuudesta ei tutkimuksen perusteella voitu tehdä vahvoja johtopäätöksiä. Suomessa kapseloinneista oli huonoja kokemuksia ja muovimattojen vaihtaminen koettiin hyväksi. Ulkomailla ilmanvaihtoon liittyvät korjaukset koettiin parhaiksi. Kustannuksista ei ollut tarkkaa tietoa Suomessa eikä ulkomailla. Kustannusten seurannan kehittäminen ja korjausten vaikuttavuuden analyyttinen seuranta parantaisi tietoutta sisäilmaongelmien kustannustehokkaasta ratkaisusta. Sisäilmatyöryhmät ovat keino prosessien kehittämisessä ja ongelmiin puuttumisessa. Kustannusten ja vaikuttavuuden seurannan kehittäminen sisäilmatyöryhmissä parantaisi mahdollisuuksia ongelmien tehokkaaseen ratkaisemiseen.

Indoor air problems in hospitals are common and removing the problems often requires urgent repairs. The cause of health problems, cost of indoor air problems nor effectiveness of repairs aren’t known well enough. The aim of the study is to explore different approaches in indoor air problems in different hospitals. The purpose is also to compare effectiveness of indoor air related repairs and costs. The aim is to find the most cost effective methods. Study includes an email questionnaire which purpose was to collect information about the most difficult indoor air problems and the effectiveness of repairs in Finland and in other European countries. In addition two interviews were made to get more specific information about hospital indoor air problems in Kuopio university hospital and in Helsinki university hospital. The study also examined more closely indoor air problems and repairs in Turku university hospital. Staff had more of different types of symptoms in Finnish hospitals. The estimate percentage of staff having symptoms was 10-30% in Finnish hospitals. In foreign hospitals the percentage was less than 1%. In Finnish hospitals the most difficult indoor air problem was VOC-emission from plastic carpets. Foreign hospitals had two different kind of answers. The ones regarding microbes and other impurities and the ones concerning physical attributes of indoor air as heat. In both cases the problem was caused by insufficient ventilation systems. It was impossible to analyse precisely the effectiveness of repairs with the collected data. Finnish hospitals had poor experiences with encapsulation repairs. Repairs for plastic carpets were considered as effective. According to foreign hospitals repairs aimed in ventilation systems are effective. The exact cost of indoor air related problems were unknown in Finland and foreign countries. By separating the indoor air related costs and analysing the effectiveness of repairs, the cost effectiveness of indoor air related repair methods could be improved. Indoor air quality working groups are a method to improve practises and to intervene indoor air problems. Developing a system for indoor air working groups to analyse repairs and separating costs would improve possibilities to solve indoor air problems cost effectively.
Description
Supervisor
Salonen, Heidi
Thesis advisor
Rantasalo, Juha
Keywords
sairaala, sisäilma, korjaus, vaikuttavuus
Other note
Citation