Elävä kompaktikaupunki - kohtaamisen mahdollisuudet 70-lukulaisessa kaupunkitilassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
29+4
Series
Abstract
Tässä kandidaatintyössä selvitettiin, millainen kaupunkitila mahdollistaa kohtaamisia nykyisten suunnitteluteorioiden mukaan ja kuinka hyvin tällaiset suunnitteluratkaisut toteutuvat 1960–70 -lukujen vaihteessa suunnitelluissa kompaktikaupungeissa. Aihetta lähestyttiin tutkimalla kolmea kaupunkitilaa: Itä-Pasilassa sijaitsevia Junailijanaukiota, Veturitoria ja Arndt Pekurisen puistoa. Jotta kaupunkitila olisi laadukasta, sen tulee mahdollistaa kohtaamisia. Kohtaamisia mahdollistava kaupunkitila on mittakaavaltaan toimiva ja yksittäisten suunnitteluratkaisujen kautta mahdollistaa kävelyn, oleskelun ja istumisen. Laadukkaan kaupunkitilan ominaisuudet voidaan jakaa 12 kriteeriin, jotka liittyvät tilan turvallisuuteen, mukavuuteen ja miellyttävyyteen. Kriteerejä käytettiin hyväksi tutkimuskohteita arvioitaessa. Kompaktikaupungit ovat 1960–70 -lukujen vaihteessa suunniteltuja alueita, joiden tyypillisiä piirteitä ovat tiivis, ruutukaavaan perustuva kaupunkirakenne sekä jalankulku- ja ajoneuvoliikenteen erottelu omille tasoilleen. Tutkimuskohteena oleva Itä-Pasila on tyypillinen esimerkki kompaktikaupungista. Kaupunkitiloja tutkittiin käymällä niissä kahdesti marras- ja joulukuussa 2015 ja arvioimalla, kuinka hyvin ne täyttävät eri laadukkaan kaupunkitilan kriteerit. Tutkimuksissa havainnoitiin ensisijaisesti tilojen fyysistä ympäristöä, mutta myös ihmisten toimintaa. Epäsuotuisasta vuodenajasta ja havainnointikertojen vähäisyydestä johtuen ihmisten käyttäytymiseen liittyvät havainnot ja johtopäätökset ovat vain suuntaa antavia. Tutkimuksen perusteella kaupunkitilojen tyypillisiä, suunnitteluratkaisuista johtuvia piirteitä ovat rauhallisuus, suoja liikenteeltä, esteettömyys, tuulisuus, hämäryys, runsas puusto ja monotoninen rakennettu ympäristö. Muita tyypillisiä piirteitä ovat hoitamaton ympäristö ja istumapaikkojen puute. Tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että kompaktikaupunki-ideologian mukaisesti toteutettu kaupunkitila voi olla laadukasta ja mahdollistaa kohtaamisia. Tiloja voisi kehittää parantamalla istumamahdollisuuksia, kunnostamalla ympäristöä ja tekemällä paikoista tunnistettavampia esimerkiksi taiteen avulla. Mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita ovat kompaktikaupunkien liittyminen ympäröiviin alueisiin ja kompaktikaupunkien alatason suunnitteluratkaisujen toimivuus.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Lindgren, Tommy
Keywords
arkkitehtuuri, kaupunkitila, kompaktikaupungit, kohtaamiset, Itä-Pasila
Other note
Citation