Outlook for data-related business opportunities within the Finnish energy industry

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-06-08
Department
Major/Subject
Strategy and Venturing
Mcode
SCI3050
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
65 + 13
Series
Abstract
Looking for uses for data related to electricity consumption has been a hot subject within the Finnish energy industry for some time. People have wondered whether data could be of benefit but, more notably, there has been a lack of a consistent approach to comprehend data utilization opportunities. This study attempts to create this desired peace of mind by creating an outlook for how data utilization opportunities should be approached. Fourteen experts representing the industry were interviewed during the process. It is found that the current industry setting is different to what utilizing data presumes. For example, priorities of distribution system operators appear to be in assuring seamless operations, not in exploring advanced data-related ideas. On electricity retailing, it is found that data utilization ideas do not work in a vacuum. Following that, an argument regarding electricity retailers to strive to change the industry configuration to a more advantageous state for them and for utilizing data is explored. On Datahub, the upcoming central industry information system, it appears that benefiting from it will be difficult. It is further elaborated how its design ideals define what kind of data utilization related opportunities there can possibly exist. However, one visionary idea to Datahub would be to let it serve data related to demand response potential in an automatic fashion. The study builds on a detailed illustration of the industry and its main actors after Datahub has been taken into use. Surprisingly, also this partial result appears to be fresh because previous publications have not shown similar interest for energy industry actor details. The study's process of seeking to understand a subject wholely and looking at opportunities through aspects limiting them might be useful as an analysis tool in the future.

Sähkönkäyttöön liittyvän tiedon hyödyntämismahdollisuudet ovat olleet jo jonkin aikaa kuuma aihe Suomen energiateollisuudessa. Ihmiset ovat pohtineet sitä, että onko datasta hyötyä. Mutta merkittävämpää on se, että lähestymistapaa datamahdollisuuksien ymmärtämiseen ei ole ollut olemassa. Tutkimuksen tarkoituksena on tarjota tuo lähestymistapa ja näkymä datankäytön mahdollisuuksiin, ja siten rauhoittaa ajatuksia. Tutkimus perustuu neljääntoista asiantuntijahaastatteluun. Tutkimuksessa löydettiin, että energiateollisuus on yleisesti erilaisessa tilassa kuin mitä datankäyttö edellyttää. Esimerkiksi jakeluverkonhaltijoiden prioriteetit liittyvät ennemminkin sujuvaan käytännön toimintaan kuin edistyneeseen datankäyttöön. Sähkön vähittäismyynnin tapauksessa datankäyttöideat eivät näyttäisi toimivan itsekseen kuin tyhjiössä. Tähän perustuen tutkitaan väitettä, että sähkön vähittäismyyjien pitäisi pyrkiä muuttamaan teollisuuden rakennetta itselleen ja datankäytölle suotuisammaksi. Toisaalta energiateollisuuden tietovirtoja tulevaisuudessa yhdistävän Datahubin hyödyntäminen muuhun kuin sen oletuskäyttötarkoitukseen vaikuttaa vaikealta. Tätä pidemmälle pohdittaessa päädytään ajattelemaan, että Datahubin suunnittelulähtökohdat määräävät sen, millaisia tiedonkäyttömahdollisuuksia Datahubiin liittyen voi ylipäätänsä olla olemassa. Kuitenkin yksi visionäärinen Datahub-idea on, että se voisi automaattisesti tarjota kulutusjoustopotentiaaliin liittyvää tietoa. Tutkimus rakentuu yksityiskohtaiselle kuvalle energiateollisuudesta ja sen toimijoista Datahubin ollessa toiminnassa. Yllättävästi myös tämä osatulos vaikuttaa tuoreelta, koska aiemmissa julkaisuissa ei ole ollut samanlaista kiinnostusta alan toimijoiden yksityiskohtien läpikäyntiin. Tutkimuksessa käytetty prosessi, jossa lähtökohtana on hyvä ymmärrys ja jossa mahdollisuuksia katsotaan niitä rajoittavien tekijöiden kautta, voi tulevaisuudessa olla hyödyllinen analyysityökaluna.
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Mikko
Thesis advisor
Jääskeläinen, Mikko
Keywords
opportunities, data utilization, energy industry, value networks, resource-based theory, information systems
Other note
Citation