Planning competitions as tools towards sustainable community development - A critical case study

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2020-05-29
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
92 + app. 76
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 86/2020
Abstract
Planning cities and communities is a complex task, which requires knowledge from and interaction between the multiple disciplines involved. In the recent decades, the task has become even more complicated and demanding due to the challenges posed by environmental and climate change. A lot is yet to be solved in order to fully understand sustainability of communities, and new solutions and innovations are needed. Planning competition is a specific tool which can be used in exploring transformative solutions and creating knowledge for sustainable community development. In this thesis, the instrumentality of planning competitions in generating solutions to promote sustainable community development is investigated. The thesis is framed by case studies of two planning competitions: the Ylläs competition for a new resort community, and the Sibbesborg competition for sustainable community development. With the help of the case study data it is examined how appropriately the competition entries responded to the demands and goals of the competition briefs. A key observation is that the tool itself, the planning competition, creates restrictions to what can be solved with it. Within the competition practices, intrinsic mismatches were found. Further examination suggests that planning competitions are dominated by the traditions of the architectural profession, and thus effective, multidisciplinary collaboration becomes crippled. Other professionals may not be familiar with visual tools as methods of knowledge production. Therefore, they are at risk of receiving a secondary role in a collaborative and multidisciplinary design team. The results of this study include suggestions on how competition practices need to be reformed in order to better respond to the demand of transdisciplinary knowledge production. Moreover, the results imply that similar difficulties may be experienced beyond competitions; within the practice of urban planning.

Kaupunkien ja yhdyskuntien suunnittelu ovat monimutkaisia tehtäviä, joiden ratkomiseksi vaaditaan laajasti monialaista osaamista ja yhteistyötä. Ympäristön ja ilmastonmuutosten aiheuttamien haasteiden myötä nämä suunnittelutehtävät ovat entistäkin monimutkaisempia ja vaativampia. On paljon, mitä ei vielä edes ymmärretä kestävistä yhdyskunnista, ja uusia ratkaisuja ja innovaatioita tarvitaan. Suunnittelukilpailuja on käytetty yhtenä työvälineenä muutosvoimaisten ratkaisujen tutkimisessa sekä keinona tuottaa tietoa kestävistä yhdyskunnista suunnittelua varten. Tässä työssä tarkastellaan arkkitehtuurikilpailuja yhdyskuntasuunnittelun työvälineenä ja se perustuu kahden tapaustutkimuskohteeseen liittyviin kilpailuaineistoihin: kilpailu Ylläksen uudesta matkailukeskuksesta sekä Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan kilpailu. Aineiston avulla tutkitaan, miten tarkoituksenmukaisesti kilpailuihin jätetyt suunnitelmaehdotukset vastasivat kilpailuohjelmissa asetettuihin vaatimuksiin ja tavoitteisiin. Työn keskeinen havainto on se, että kilpailukäytännöt sisältävät ominaisuuksia, jotka rajoittavat mitä kilpailun avulla voidaan ratkaista. Suunnittelukilpailujen käytännöt perustuvat arkkitehdin ammattikunnan tiedontuottamisen perinteeseen, minkä vuoksi muiden alojen ammattilaisten on vaikea osallistua suunnittelutyöhön. Suunnittelukilpailut eivät siten tuota niitä innovaatioita mitä niiltä odotetaan, eikä uusin tutkimustieto tavoita suunnitteluratkaisuja tehokkaasti. Kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelussa muiden keskeisessä asemassa olevien asiantuntija-alojen tuottama tieto ei ole luettavissa tehdyistä suunnitelmista vaan jää kokonaissuunnitelmien ulkopuoliseksi aineistoksi. Tutkimuksen tuloksina osoitetaan ristiriitaisuuksia suunnittelukilpailujen käytännöissä ja esitetään, miten niitä olisi muutettava, jotta ne tukisivat paremmin monialaista yhteiskehittämistä kestävien yhdyskuntien suunnittelussa. Tutkimuksen tuloksista saadaan kansainvälisestikin sovellettavaa tietoa siitä, mitä kilpailukäytännöiltä ja maankäytön suunnittelulta edellytetään kestävän kehityksen tavoitteiden valossa.
Description
The public defense on 29th May 2020 at 12:00 will be organized via remote technology. Link: https://aalto.zoom.us/j/68424547048 Zoom Quick Guide: https://www.aalto.fi/en/services/zoom-quick-guide
Supervising professor
Mäntysalo, Raine, Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
Thesis advisor
Staffans, Aija, Dr., Aalto University, Department of Architecture, Finland
Keywords
planning competition, sustainable community, design tool, knowledge production, multidisciplinary collaboration, transdisciplinarity, suunnittelukilpailu, kestävä yhdyskunta, suunnittelutyökalu, tiedontuottaminen, monialainen yhteiskehittäminen
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Merikoski, Tiina; Eräranta Susa (2015). The intrinsic mismatches within architectural competitions: case Sibbesborg. Nordic Journal of Architectural Research, issue 2, pages 41-65. ISSN: 1893-5281.
  • [Publication 2]: Merikoski, Tiina (2020). Sights beyond illusions – Towards commensurable competition proposals. Nordic Journal of Architectural Research, issue 1, pages 9-32. ISSN: 1893-5281.
  • [Publication 3]: Merikoski, Tiina (2020). Reading the image – Endorsing co-creation in planning competitions? Nordic Journal of Architectural Research, issue 1, pages 127-145. ISSN: 1893-5281.
Citation