Developing Measurement System for Strategic Alliance Performance

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2003
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
116+8
Series
Abstract
In today's challenging and dynamic marketplace companies are seeking for potential partners that could provide them with competitive advantage. Firms can no longer compete alone and strategic alliances are seen as sources of competence. Such competence sources involve e.g. resources, technologies and knowledge. While companies are building more and more alliances, they usually know little about how these relationships are performing. Also the case organization of this study has realized the importance of partnering. It faces a need for measuring the performance of these relationships more comprehensively. The main purpose of this study was to develop a generic performance measurement system for the case organization's collaborative relationships. The research was constructed around following questions: What are the theoretical practices and suggestions related to performance measurement in general and especially to strategic alliance performance? What kind of a system would a generic measurement system for collaborative relationships performance be, as developed for the case organization's business environment? Concerning such system, what specific features would measuring strategic alliance performance require? The research produces a construction for the measurement system and it is developed based on critical success factors. The research employs analytical research method and includes features from case study approach. The empirical information was gathered mainly through several interviews that were conducted with the case organization's employees and its partners. The developed performance measurement system for collaborative relationships emphasize relatively soft or subjective factors, such as trust, person chemistry and commitment. The system was constructed for case organization's all collaborative relationships. Concerning the system's appropriateness for measuring strategic alliance performance, it is suggested that specific features, such as operational efficiency and organizational learning, should be emphasized. Finally, this study introduced a development process that can be applied to further studies in other organizations.

Tämän päivän dynaamisilla markkinoilla yritykset etsivät potentiaalisia kumppaneita, joiden kanssa yhteistyötä tekemällä saavutettaisiin kilpailuetua. Strategiset allianssit nähdään kanavina hankkia kyvykkyyttä, kuten resursseja, teknologiaa ja tietämystä. Samalla kun yritykset solmivat yhä uusia kumppanuuksia ne tietävät usein vain vähän kuinka nämä suhteet toimivat. Tämän tutkimuksen kohdeyritys on kohdannut tarpeen seurata näiden suhteiden toimivuutta kokonaisvaltaisemmin. Tämän työn päätarkoituksena oli kehittää geneerinen suorituskykymittaristo kohdeyrityksen kumppanuuksille. Tutkimus rakennettiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Mitä teoreettisia käytäntöjä liittyy suorituskyvyn mittaamiseen yleisesti ja juuri strategisten allianssien osalta? Millainen olisi geneerinen mittaristo kumppanuuksien suorituskyvylle, kun se on kehitetty kohdeyrityksen liiketoimintaympäristöön? Mittaristoon liittyen, mitä erityispiirteitä strategisten allianssien mittaaminen vaatisi? Tutkimus tuottaa konstruktion mittaristolle ja sen on kehitetty pohjautuen kriittisiin menestystekijöihin. Tutkimus seuraa analyyttistä tutkimusmenetelmää ja sisältää piirteitä tapaustutkimuksesta. Empiirinen aineisto on pääasiassa kerätty haastattelemalla kohdeyrityksen työntekijöitä ja sen kumppaneita. Kehitetty kumppanuuksien suorituskykymittaristo korostaa pehmeitä tai subjektiivisia tekijöitä, kuten luottamus, henkilökemiat ja sitoutuminen. Mittaristo rakennettiin yrityksen kaikille kumppanuuksille. Liittyen mittariston sopivuuteen mitata strategisten allianssien suorituskykyä tiettyjä asioita, kuten operatiivinen tehokkuus ja organisaation oppiminen tulisi korostaa. Työssä esitettyä kehitysprosessia voidaan soveltaa myöskin muihin samanlaisiin tutkimuksiin.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Marschan, Maximilian
Blomqvist, Kirsimarja
Keywords
strategic alliance, strateginen allianssi, partnership, kumppanuus, performance, suorituskyky, success factor, menestystekijä, measure, mittari, measurement system, mittaristo
Other note
Citation