Osakeyhtiön rajat ylittävä sulautuminen Euroopan unionin sisällä Suomen ja Ruotsin verolainsäädännöissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2011
Major/Subject
Business Law
Yritysjuridiikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
75
Series
Abstract
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena on 1) selvittää rajat ylittävän sulautumisen veroseuraamukset, 2) tarkastella Suomen ja Ruotsin lainsäädännön yhtäläisyyksiä ja eroja sekä 3) selvittää, miten nämä maat ovat tulkinneet ja soveltaneet sulautumisen osalta EY:n neuvoston antamaa yritysjärjestelydirektiiviä. Direktiivi on ollut implementoitava molempien maiden lainsäädäntöön EU:n jäseneksi liittymisen vuoksi. TULOKSET Yritysjärjestelydirektiivi asettaa jäsenvaltioille tavoitteet rajat ylittävän sulautumisen verotuksen suhteen. Direktiivi ei kuitenkaan kaikilta osiltaan sääntele sitä, miten jäsenvaltioiden tulisi näihin tavoitteisiin päästä. Vertailu osoittaa, että Suomi ja Ruotsi ovat joiltain osin käyttäneet erilaisia lähestymistapoja tulkitessaan direktiiviä. Molemmat maat ovat implementoineet direktiivin turvaten omaa veropohjaansa. Molempien maiden implementointia voidaan kuitenkin enimmiltä osiltaan pitää direktiivin mukaisena. Osallistuvalle yhtiölle ei mielestäni ole suurta eroa sillä, asuuko se Suomessa vai Ruotsissa. Rajat ylittävän sulautumisen on ehtojen täyttyessä oltava veroneutraali ja Suomen ja Ruotsin menetelmät sekä tulon kohdistamisesta kiinteälle toimipaikalle että kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta ovat toisiaan vastaavat.
Description
Keywords
Euroopan unioni, kiinteä toimipaikka, sulautuminen, yritysjärjestelydirektiivi
Other note
Citation