Decision Makers' Use of Intuition at the Front End of Innovation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2013-03-22
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
204
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 30/2013
Abstract
With regard to creating new products, the front end of innovation has been judged to be the most important place for decision making. This dissertation studies the decision makers’ use of intuition at the innovation front end. The findings in managerial decision making research suggest that decision makers most often use intuition in uncertain situations. Innovation front end is one environment with high uncertainty. The use of intuition in decision making has not been extensively researched at the innovation front end context and the empirical research data in particular is almost nonexistent. Existing research in innovation front end decision making has concentrated on building traditional normative models to deal with uncertainty. Empirical data for this study was gathered by interviews and a survey questionnaire from 4ICT companies. Altogether 19 experienced decision makers took part in in-depth interviews. Survey data consisted of 86 survey responses from experienced and inexperienced decision makers. The grounded theory method was used to build a framework about the use of intuition in front end decision making, which was the main contribution of this research. The empirical data was analyzed by looking the data using several encounters which focus on separate aspects over the studied phenomena. Survey data was analyzed using statistical methods. The findings of this study suggest that intuition plays a major role for experienced decisionmakers when making innovation front end decisions. Four facets in revealing the use ofintuition were discovered: Symptoms, preceding enablers, simultaneous enablers andsafeguards. This research also shows what kind of approaches decision makers take when using intuition. Seven different approaches were found: Drifter, thinker, negotiator, tester, discoverer, believer and seer. The difference in the use of intuition between experienced and inexperienced decision makers was also studied. Both (experienced and inexperienced) decision maker groups have same level of belief over the use of intuition in decision making and they also use it in same extent. This study contributes to the intuition in decision making and innovation front end literatureby describing what approaches decision makers have in using intuition and by establishing new methods to study the use of intuition in decision making. The four facets which reveal the use of intuition establish a concrete way to study the use of intuition. The approaches, what decision makers have, bring more understanding on decision makers’ intuition use and how that may reflect on managerial activities. The findings also stress that the role intuition plays should receive greater acknowledgement in innovation research.

Innovaatioprosessin alkupää on todettu tärkeimmäksi päätöksentekopaikaksi koskien uusia innovaatioita. Tämä väitöskirja tarkastelee päätöksentekijöiden intuition käyttöä innovaatioiden alkupään päätöksenteossa. Tulokset johtajien päätöksenteon tutkimuksesta osoittavat, että päätöksentekijät käyttävät intuitiota useimmiten epävarmoissa päätöksentekotilanteissa. Tuotekehityshankkeiden alkuvaiheen päätöksentekoa pidetään yleisesti sellaisena, jossa epävarmuus on korkea. Intuition käyttöä päätök-senteossa ei kuitenkaan ole juurikaan tutkittu tuotekehityshankkeiden alkupään päätöksenteon yhteydessä. Varsinkin empiirinen tutkimus alalta on ollut vähäistä. Nykyinen tutkimus on keskittynyt lähinnä kehittämään uusia rationaaliseen päätöksentekoon liittyviä malleja vähentääkseen epävarmuudesta johtuvaa päätöksenteon vaikeutta. Empiirinen aineisto tähän tutkimukseen kerättiin haastattelujen ja kyselytutkimuksen avulla. Aineisto kerättiin neljästä tuotekehitystä tekevästä informaatioteknologian alan yrityksestä. Aineisto koostuu 19 kokeneen päätöksentekijän haastattelusta sekä 86 kyselytutkimusvastauksesta. Aineiston analysointiin käytettiin sekä grounded theory- menetelmää että tilastollista analyysiä. Tutkimuksen pääasialliset tulokset intuition käytöstä innovaatioiden alkupään päätöksenteossa saatiin grounded theory- menetelmän avulla. Tutkimuksen tuloksena syntyi nelitahoinen malli paljastamaan ja kuvaamaan intuition käyttöä innovaatioiden alkupään päätöksenteossa. Tutkimuksen tuloksena syntyi myös malli siitä kuinka kokeneet päätöksentekijät käyttävät intuitiota päätöksenteossa sekä millaisia intuitiiviset päätöksentekijät ovat ominaisuuksiltaan. Lisäksi vertailtiin kokeneiden ja kokemattomien päätöksentekijöiden eroa intuition käytön suhteen. Tulokset osoittavat, että molemmat uskovat intuition käytön hyödyllisyyteen ja myös käyttävät intuitiota omassa päätöksenteossaan. Tämä tutkimus vie eteenpäin intuitiivisen päätöksenteon tutkimusta määrittelemällä intuitiivisen päätöksentekijän ominaisuuksia sekä esittelemällä uuden tavan tutkia intuition käyttöä päätöksenteossa. Tutkimus kehittää myös innovaatiojohtamisen ja tuotekehityshankkeiden tietämystä kuvaamalla kuinka intuition käyttö tulee esille innovaatioiden alkupään päätöksenteossa ja kuinka intuitiota käytetään tuotekehityshankkeiden alkupään päätöksenteossa. Tutkimuksen tuloksilla on käytännöllistä merkitystä kehitettäessä innovaatioiden alkupään päätöksentekomenetelmiä ja päätöksen-tekijöiden osaamista.
Description
Supervising professor
Artto, Karlos, Prof., Aalto University, Finland
Thesis advisor
Martinsuo, Miia, Prof., Tampere University of Technology, Finland
Keywords
intuition, decision making, uncertainty, front end, innovation, innovation management, new product development, intuitio, päätöksenteko, epävarmuus, innovaatioprosessin alkupää, innovaatio, innovaatiojohtaminen, tuotekehitys
Other note
Citation