Asennuskannan luominen ja ylläpito palvelualalla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Elektroniikan valmistustekniikka
Mcode
S-113
Degree programme
Language
en
Pages
[7] + 68 s.
Series
Abstract
Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana on tapahtunut dramaattinen taloudellinen muutos tuotteista palveluihin. Yritykset ovat pyrkineet kasvattamaan liikevaihtoaan tarjoamalla enemmän palveluita asiakkailleen. Tämä tutkimus osoittaa, miksi on tärkeää saada selkeä käsitys siitä, mitä on myyty asiakkaalle, eli mikä on yrityksen asennuskanta. Tämän lisäksi osoitetaan miten taataan, että asennuskantatieto pysyy validina, ja miten tätä tietoa voidaan hyödyntää myynninjälkeisessä liiketoiminnassa. Diplomityön empiirinen tutkimusosuus muodostuu kahdesta erillisestä osakokonaisuudesta. Tutkimus tehtiin yrityksessä, joka valmistaa sääjärjestelmiä sekä laitteita ympäristön- ja olosuhdemittauksiin sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Yritys tarjoaa asiakkailleen myös tuotteisiin liittyviä myynninjälkeisiä palveluita. Ensimmäisessä osassa keskitytään asennuskannan luomiseen suurempien järjestelmien osalta, joilla on systeemirakenne. Tutkimuksessa selvitetään, mikä osa organisaatiosta on vastuussa systeemirakenteiden luomisesta, päivitetään nykyinen toimintaprosessi sekä ohjeistetaan ja koulutetaan nämä organisaation osat. Jälkimmäinen tutkimus keskittyy luodun asennuskannan ylläpitoon. Kun laite tai järjestelmä on valmistettu ja toimitettu asiakkaalle, siirtyy vastuu sen ylläpidosta Service-organisaatio:lle. Tässä työssä vastataan kysymykseen mitkä Service:n eri osastot käyttävät asennuskantaa ja mitkä eri osastot osallistuvat sen ylläpitoon ja päivittämiseen. Tutkimuksen päätavoitteena oli parantaa ymmärrystä asennuskanta-tiedon ylläpidon menetelmistä sekä tärkeydestä. Sen lisäksi ymmärtää asennuskanta-tiedon rakenne ja sen luominen kohdeyrityksessä. Molempien prosessien osalta tämän hetkinen tomitusketju päivitettiin sekä yksittäisiä parannusehdotuksia tehtiin ketjun sujuvamman toiminnan takaamiseksi.

Over the past twenty years a dramatic economic shift from goods to services has occurred. Companies have been interested in seeking additional revenues by offering after-sales services to their customers. This thesis shows why it is important to have clear understanding of what has been sold to a customer, i.e. to have a competent installed base. Furthermore, this thesis shows how to keep that information valid and how to utilize it in after-sales business. The study was conducted for a company that manufactures weather systems and devices for environmental and industrial measurement. The company also offers its customers product-related after-sales services. The empirical analysis of this thesis consists of two individual sub-projects. The first part focuses on the creation of installed base for products that have a system structure. The investigation will assess: which part of the organization is responsible for creating the system structures, update current process and train organization teams in question. The latter study focuses on the maintenance of an existing installed base. When the product is manufactured and delivered to the customer, it becomes Service's responsibility. This thesis answers the question which functionalities in Services participate updating and maintaining the installed base. The research's main objective was to better comprehend the reasons behind maintaining installed base information, to understand installed base information for system structures and their creation process in case company. Processes for both current methods were updated as well as suggestions for improvements were made to individual steps to ease the current process.
Description
Supervisor
Paulasto-Kröcker, Mervi
Thesis advisor
Lindfors, Timo
Turunen, Markus
Keywords
installed base, service, system structure, maintenance, after-sales, asennuskanta, ylläpito, systeemirakenne, palveluliiketoiminta
Other note
Citation