From Emission in Europe to Effects in Finland - Uncertainty Analysis of The Acidification Integrated Assessment Model

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
fi
Pages
86
Series
Abstract
Työssä tutkittiin Suomen happamoitumisen vaikutusten arviointiin käytettävän yhdennetyn mallin epävarmuutta. Mallin luotettavuutta mitattiin sillä, kuinka luotettavasti sillä pystytään arvioimaan ylittääkö happamoittava laskeuma ekosysteemien kriittiset kuormitukset vai ei. Tätä varten ekosysteemien kriittisten kuormitusten ylitystodennäköisyydet laskettiin analyyttisesti. Mallin epävarmuutta tarkasteltiin kolmella päästötasolla: vuoden 1990 päästömäärillä, YK:n Euroopan talouskomission päästörajoitussopimuksen mukaisilla päästömäärillä vuodelle 2010 ja Euroopan komission päästörajoitusehdotuksen mukaisilla päästömäärillä vuodelle 2010. Tarkasteltu malli koostuu päästö-, leviämis- ja vaikutusosasta ja on yhdenmukainen Euroopan ilmansaasteiden päästörajoitussopimuksissa käytetyn mallin kanssa. Käytetyt osamallien epävarmuudet perustuvat julkaistuihin tutkimuksiin. Osamallien epävarmuuksien lisäksi analyysissä huomioitiin osamallien yhdistämisestä aiheutuvat epävarmuudet. Yhdennetyn mallin kokonaisepävarmuuden lisäksi tarkasteltiin yksittäisen osamallin epävarmuuden merkittävyyttä yhdennetyn mallin luotettavuuden kannalta sekä mallin herkkyyttä tehdyille korrelaatio-oletuksille ja ekosysteemityypin vaikutukselle laskeumamääriin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että mallin epävarmuus riippuu voimakkaasti päästömääristä. Ekosysteemien suojelu on epävarmaa vuoden 2010 päästömäärillä 11%:lla ekosysteemipinta-alasta kun vuoden 1990 päästömäärillä se on 35%:lla. Yhdennetyn arviointimallin epävarmuus on pääasiassa peräisin kriittisen kuormituksen epävarmuudesta. Tehokkaimmat keinot tutkitun mallin epävarmuuden pienentämiseksi ovat kriittisen kuormituksen luotettavuuden ja laskeumamallin resoluution parantaminen sekä eri tyyppisten ekosysteemien vaikutuksen huomioiminen laskeuma-arvioissa.
Description
Supervisor
Ehtamo, Harri
Thesis advisor
Syri, Sanna
Eaivio, Tuomas
Keywords
integrated assessment model, yhdennetty arviointimalli, uncertainty analysis, epävarmuusanalyysi, acidification, happamoituminen
Citation