Linkitettyjen kevytontologioiden muutosten kuvaaminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-05-11
Department
Major/Subject
WWW-teknologiat
Mcode
IL3012
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
66 + 10
Series
Abstract
Ontologioiden avulla pyritään mallintamaan tiettyä alaa määrittelemällä kyseiseen alaan kuuluvia käsitteitä ja näiden välisiä yhteyksiä. Näitä käsitteitä voidaan käyttää alaa käsittelevän aineiston annotointiin. Lisäksi ontologioita voidaan linkittää toisiin ontologioihin, jolloin päästään hyödyntämään muualla tehtyä työtä. Ontologioita joudutaan luonnollisesti päivittämään, kun uusia käsitteitä tai muuta muutoksia tulee alalle. Tällöin myös kyseiseen ontologiaan linkittyneitä ontologioita voi joutua muuttamaan, jotta linkittyneet ontologiat pysyvät keskenään konsistentteina. Tässä työssä luotiin MUTU-työkalu auttamaan ontologiakehittäjää edellä kuvatussa muutostilanteessa. Työkalu välittää muutokset ontologiakehittäjälle, lajittelee muutokset muutoksen tyypin mukaan sekä esittää nämä muutokset linkitetyn ontologian kehittäjälle. Tieteellisenä tuloksena työkalu sisältää algoritmin, joka pyrkii ennustamaan, milloin toisessa ontologiassa tapahtunut muutos aiheuttaa muutoksen kehittäjän ontologiaan. Työkalun tavoitteena on helpottaa linkitetyn ontologian päivitystä varsinkin suurilla muutosmäärillä. Työkalun luomia muutoslistoja sekä muutosten lajittelun toimivuutta testattiin ontologiakehittäjillä todellisessa käyttötilanteessa. Työn tuloksena oli, että lajitteluheuristiikka toimi aineistossa hyvin käsitteiden ominaisuuksien muutoksissa ja auttaisi täten priorisoimaan läpikäytäviä muutoksia ontologiaa päivitettäessä.

Ontologies aim to model a field by listing concepts and their relationships in the field. These concepts are then used in annotating data regarding the field. In addition, ontologies can be linked to other ontologies, thus utilising the work and knowledge of other ontology developers. Naturally, ontologies need to evolve due to the changes and advances of the field. In this case, also other ontologies linked to the ontology might require updates to ensure the consistency of the ontologies. In this work, I created a tool for assisting the ontology developer in the above described update. The tool was named mutu and it conveys the changes to the ontology developer, classifies the changes by their type and visualises the changes for the developer. As a scientific contribution, this work introduces an algorithm for classifying changes by their priority. The algorithm aims to predict which changes in the related ontology will cause changes in the ontology of the developer. The aim of the tool is to aid in updates with a large amount of changes. The created change lists and the performance of the change classification were tested in a real-life update task. The outcome of the evaluation was that the priority classification performance was good with the changes of property values, thus being an aid in prioritising changes in updating ontologies.
Description
Supervisor
Hyvönen, Eero
Thesis advisor
Frosterus, Matias
Tuominen, Jouni
Keywords
linkitetyt ontologiat, erikoisontologiat, ontologioiden ylläpito, luokittelu, tesaurukset, semanttinen web
Other note
Citation