Guidance for neighbourhood level life cycle assessment

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-03-20
Department
Major/Subject
Spatial Planning and Transportation Engineering
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT)
Language
en
Pages
100 + 16
Series
Abstract
Scientific community has been warning of insufficiency of the climate target limiting the global warming to 2◦C. Finland has set own target to be carbon neutral by 2035. Whatever the target, to reach it, there must be an indicator and tool to measure it. To reach carbon neutral society target, GWP must be calculated in wider level, and more often, than it currently is. In case of built environment next step from building calculations must be taken. This study is done for studying the possibilities to guide and affect the areal GWP in early-phase neighbourhood level planning. Study is completed, first with literature review, to get to know the scientific research completed of the topic and familiarizing with international best practices, as well as national (Finnish) examples. Research stage is completed as a case study, by comparing Finnish and Norwegian examples. Comparison includes legislation as well as areal calculation example. Finnish calculation tool is HAVA (Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmä). Norwegian examples are areal calculation results from NTNU (Norwegian University of Science and Technology) neighbourhood level carbon footprint calculation, and OneClick LCA tool according to the standard NS3720 for buildings, including land use change and use phase transport features. Additional calculation for building guidance is done with OneClick LCA 3D Carbon Designer with the Finnish Ministry of Environment reference values. From the results is formed a new five stage early-phase LCA process including areal baseline, areal case, building approach, building A1 to A3 calculation and possible additional assessments e.g., for transport or sustainable energy potential, to be used in early-phase neighbourhood level planning.

Tieteellinen yhteisö on varoittanut 2◦C ilmastonlämpenemisrajatavoitteen riittämättömyydestä. Suomi on asettanut oman tavoitteensa olla hiilineutraali 2035. Hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamiseksi GWP pitää laskea laajemmin ja useammin, kuin mitä nykyään tehdään. Rakennetun ympäristön osalta se tarkoittaa laskemisen laajentamista rakennuksista suurempiin kokonaisuuksiin. Tutkimus selvittää hiilijalanjälkilaskennan ohjaus- ja vaikutusmahdollisuuksia naapurustotason alkuvaiheen suunnittelussa. Tutkimus tehtiin perehtymällä aluksi aiheesta tehtyyn tieteelliseen tutkimukseen, ja tutustumalla kansainvälisiin suosituksiin sekä kansallisiin (suomalaisiin) esimerkkeihin. Tutkimusosuus tehtiin tapaustutkimuksena vertaamalla suomalaisia ja norjalaisia esimerkkejä. Vertailu sisältää lainsäädännön ja esimerkkilaskennan vertailut. Suomalainen laskenta tehdään HAVA:lla (Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmä). Norjalainen esimerkki sisältää alueellisen laskennan tulokset NTNU:n (Norjan teknis-luonnontieteellinen yliopisto) laskennasta, sekä rakennusten laskennan OneClick LCA:n NS3720 standardin mukaisella työkalulla sisältäen maankäytön muutoksen ja käyttövaiheen liikenteen. Rakennusten ohjaukseen tehtiin lisäksi laskenta OneClick LCA 3D Carbon Designerilla Ympäristö Ministeriön ohjearvoilla. Tutkimuksen tuloksista on muodostettu uusi viisivaiheinen alkuvaiheen suunnittelun LCA prosessi; alueellinen perustaso, alueellinen tapaus, rakennuskohtainen, rakennuksen A1-A3 laskenta, sekä mahdolliset lisäselvitykset, esimerkiksi liikenteelle tai uusiutuvan energian potentiaaliselvitys alueella.
Description
Supervisor
Stead, Dominic
Thesis advisor
Rintala, Timo
Keywords
life cycle assessment, carbon footprint, carbon neutral, neighbourhood level, embodied carbon, planning policy
Citation