Verkostoituneet organisaatiot. Huomioita yhteistoimintaa varten suunnittelemisesta.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in New Media
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
92
Series
Abstract
Informaatio- ja kommunikaatioteknologian kehittyminen on muuttanut verkostoituneiden organisaatioiden yhteistoimintatapoja ja luonut uusia yhteistoimintamahdollisuuksia. Yhteistoiminnalla tarkoitetaan tässä opinnäytteessä toimintoja, joiden kautta yksilöt ja organisaatiot pyrkivät saavuttamaan yhteisiä ja/tai yhteensopivia tavoitteita. Tämän opinnäytteen tavoitteena oli esitellä välineitä verkostoituneiden organisaatioiden uusien yhteistoimintamahdollisuuksien tarkastelemiseen vuorovaikutussuunnittelun näkökulmasta. Opinnäyte koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osuudesta. Teoreettisen osuuden tavoitteena oli tutustua verkostoituneiden organisaatioiden yhteistoiminnan erityispiirteisiin ja haasteisiin. Tarkemman tarkastelun kohteeksi valittiin kaksi suunnittelun kannalta mielenkiintoista erityispiirrettä: 1) verkostoituneiden organisaatioiden yhteistoiminnan hajautuneisuus ajan ja/tai paikan suhteen ja 2) organisaatioiden usein toisistaan poikkeavien yhteistoimintatapojen ja välineiden yhteensovittaminen. Teoreettisen osuuden toisena tavoitteena oli löytää ja kehittää käsitteitä ja suunnittelutekniikoita. Käsitteellinen osuus perustui toiminnan teorian periaatteisiin. Suunnittelutekniikat liittyivät organisaatioiden välisten vuorovaikutusprosessien mallintamiseen ja uusien toimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja kuvailemiseen. Empiirinen osuus keskittyi pienistä ja keskisuurista organisaatioista rakentuvan lähi- ja luomuruoan verkkokaupan toimitusverkoston uusien yhteistoimintamahdollisuuksien kartoittamiseen suunnittelun keinoin. Teoreettisessa osuudessa määriteltyjä käsitteitä ja tekniikoita käytettiin aineistonkeruun, mallintamisen ja analysoinnin, sekä suunnittelun tukena. Aineistonkeruumenetelminä käytettiin haastatteluita, organisaatioiden välisten vuorovaikutusprosessien mallintamista ja todellisessa toimintaympäristössä tapahtuneita havainnointeja. Haastatteluiden ja prosessikuvausten avulla kerättiin tietoa toimitusverkoston rakenteesta ja toiminnasta. Havainnointien avulla kerättiin aineistoa toimitusverkoston yksittäiseen tilaus-toimitusprosessiin liittyvistä toiminnoista ja välineistä. Toimitusverkoston uusien toimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja kuvailemisessa keskityttiin teoreettisessa osuudessa määriteltyihin erityispiirteisiin. Pienille ja keskisuurille organisaatioille tyypillisen tietotekniikkataitojen ja -resurssien rajallisuuden vuoksi suunnittelun lähtökohdaksi oli erityisen tärkeää ottaa nykyiset toimintatavat ja välineet, sekä niiden vuorovaikutteinen asteittainen kehittäminen. Empiirisen osuuden tuloksena syntyi toimitusverkoston uusien toimintamahdollisuuksien ja yhteistoimintaa tukevien välineiden kuvauksia. Uudet toimintamahdollisuudet ja niihin liittyvät välineet esitettiin kuvitettuina skenaarioina.
Description
Thesis advisor
Botero, Andrea
Keywords
vuorovaikutussuunnittelu, yhteistyöntietokonetuki, yhteistoiminta, verkostoituneet organisaatiot, toimitusverkosto, toiminnan teoria
Other note
Citation