Pikkunorsun laulavat ystävät – Lastenlaulusovelluksen suunnittelu

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2016 Moisio-Eloranta
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
New Media
Language
fi
Pages
117+5
Series
Abstract
Lapsen kasvulle ja kehitykselle on tärkeää kokea musiikin kuuntelun, laulamisen ja musiikin mukaan liikkumisen tuottamat ilon ja mielihyvän tunteet. Lastenlaulut ovat osa lapsuutta, ja suomalainen kansanperinne elää vahvasti perinteisissä lastenlauluissa. Tässä opinnäytetyössä selvitän syitä lastenlaulusovelluksen suunnittelulle ja tutkin, minkälaisia asioita tulee huomioida, kun suunnitellaan helppokäyttöistä ja mielenkiintoista lasten musiikkisovellusta. Työn teoreettisessa osassa keskityn lastenmusiikin historiaan sekä musiikin, leikin ja pelien merkitykseen lapsen kehitykselle. Lisäksi selvitän lasten mediakäyttöä. Sovellusten käytettävyyteen ja vuorovaikutteisen suunnittelun erityispiirteisiin syvennyn kirjallisuuden, aiempien tutkimusten ja vertailututkimuksen avulla. Lopuksi sovellan teoreettisia löydöksiä – haasteineen ja mahdollisuuksineen – lastenlaulusovelluksen konseptin ja käyttöliittymän suunnitteluprojektissa. Tulosten mukaan ulkomaankielinen lastenmusiikki elää ja voi hyvin tablettisovelluksissa. Jos suomalaisen lastenmusiikin halutaan olevan osa tätä musiikkitarjontaa, voisi olettaa, että lapsille kannattaa tarjota lastenlaulusisältöä myös digitaalisiin laitteisiin. Lasten musiikkisovelluksen suunnittelussa tulisi huomioida muun muassa lapsen kehitykselle sopivat käyttöliittymäelementit, eleiden helppokäyttöisyys, visuaalisesti esitetyt toiminnalliset elementit, selkeät ääniohjeet ja välitön palaute. Lisäksi mielenkiintoa lisäävät tarinallisuus ja pelillisyys. Suunnittelemani sovelluksen nimi on Pikkunorsun laulavat ystävät. Se on 2–5-vuotiaille lapsille suunnattu tarinallinen lastenlaulusovellus, jossa on pelillisiä elementtejä. Sen tarkoituksena on kannustaa lapsia laulamaan ja pienten tehtävien avulla myös muistamaan laulut paremmin. Teorian, vertailututkimuksen ja oman sovellussuunnittelun kautta löydetyt vastaukset auttoivat ymmärtämään suomenkielisen lastenlaulusovelluksen tärkeyden. Suunnitelmani toisi toteutuessaan perinteiset lastenlaulut myös tabletteihin. Näin se voisi olla yksi tapa varmistaa suomenkielisen lastenlauluperinteen jatkuminen ja auttaa suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja siirtämisessä tuleville sukupolville.

Children's songs form an important part of the childhood experience: listening, singing and moving along to melodies support children's growth and development. In addition, Finnish folklore in particular resonates strongly through traditional tunes. In this thesis I investigated the rationale for designing a tablet application dedicated to children's songs. To establish the theoretical context, the focus was first set to the the history of children's music. Children's media usage and the role of tunes, play, and games in children's development were also analyzed. Furthermore, I examined the issues that need to be considered to ensure the user-friendliness and attractiveness of a children’s applications. Existing literature, previous case studies, and benchmarking research were used in this work. Finally, with a concrete design effort, the challenges of concept and user-interface design were also researched in practice. The results of this study showed that children's music is a popular theme in tablet applications; however, the current content is predominantly non-Finnish. Therefore, efforts to design Finnish content for the tablet medium are recommended. Specific issues need to be considered when designing a music-related application for children. The complexity of the user-interface elements should be aligned with the developmental stage of the target users, and the user-interface gestures should be especially easy to use. Moreover, aural guidance, immediate feedback mechanisms, and the visual representation of functional elements should be prioritized. Attractiveness could also be enhanced by using narratives and game-like elements. The theoretical findings were illustrated in the concept and user interface of "Little Elephant’s Singing Friends” application, which was designed as a part of this study. The purpose of this narrative-based application was to encourage two to five year olds children to sing and, with the help of small tasks, to better remember the lyrics and melodies of the songs. The findings of the theoretical investigation and benchmarking research, as well as the results of the application design, will aid in conceptualizing the rationale for designing tablet applications for Finnish children’s songs. If the plan of the application were to be implemented, traditional Finnish children's songs would find their place in the tablet medium. This would further ensure the continuity and transferability of Finnish children’s songs to future generations.
Description
Supervisor
Markku Reunanen, Markku Reunanen
Thesis advisor
Reunanen, Markku
Keywords
kosketusnäyttö, käytettävyys, lastenlaulu, lastenpelit, tablettisovellus, vuorovaikutussuunnittelu
Other note
Citation