House like a village - housing for the elderly at Rovaniemi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2013
Major/Subject
Arkkitehtuuri II
Mcode
A-52
Degree programme
Language
fi
Pages
83
Series
Abstract
The diploma thesis is a design for assisted living at Rovaniemi. The thesis consists of a building design and a written description of the background of the design process. The building design programme contains a service center including exercise premises, assisted living and a day care center. The majority of the building design is new construction. However, the building site has underground facilities for an alarm centre, whose functions have recently been moved to Oulu. Part of the design task was to renovate these spaces into an exercise centre. The goal of the diploma thesis is to create lively, versatile, humane and ecological facilities for assisted housing units and the service centre. A successful design activates and rehabilitates its inhabitants. The service centre has potential for positive effects on its local surroundings. It is a natural meeting point for diverse user groups, The written part of the thesis is divided in four chapters. The first chapter describes the current tendencies of housing for the elderly based on literature. Both established solutions and new trends are depicted, and socially successful projects introduced. The next chapter explains the starting facts for the design task. The chapter contains analysis of the cityscape of Rovaniemi and the site of the building design. In this chapter the drawings of the underground facilities are presented as well. The third chapter addresses the design process and factors influencing it. The design process is illustrated analysing the positive and negative aspects of concepts leading to the final design. The chapter also entails reference projects that have affected the final design functionally and aesthetically. The fourth chapter describes the solutions of the final design in detail and contains all the illustrative drawings produced of the design, The social dynamics of a service center resembles that of a small village community, where multiple user groups mix. Essential for the design is to create natural territories for the different users and communicate by architectural means which space is public and which is private. The sense of community and synergy between different people is evoked by offering versatile meeting points in a large and small scale. The public premises of the service house are connected to the small plaza of the northern side of the site. The plaza is surrounded by the main lobby and spaces for hobby and counselling services. The main lobby, a small library and a restaurant make up an open spatial ensemble around a high atrium space. The atrium is connected to the underground exercise services. In the upper floors the atrium is surrounded by a group home for the elderly needing the most assistance. These inhabitants are thus in a central location in the building and can watch the events of the service centre from a sheltered place. The more private functions of the service house are situated on the southern side of the site. These include assisted living units, their gardens and a day care center. The assisted living wing is placed to the western side of the site to create a sheltered courtyard. The gardens open towards the west. The assisted living wing is divided to smaller sections each containing four apartments. The size and scale of these sections resemble that of the neighbouring houses and create humane scale and smaller social units to the large complex.

Diplomityö on palvelutalosuunnitelma Rovaniemelle Valtakadun ja Hallituskadun kulmaan. Työ koostuu rakennussuunnitelmasta sekä selostusosasta. Rakennussuunnitelmaan kuuluu palvelukeskus harrastus- ja liikuntatiloineen, palveluasuntoja, ryhmäkotiasuntoja sekä päiväkoti. Työn selostusosa kartoittaa ikäihmisten asumisen nykytilaa sekä taustoittaa suunnitelmaosuutta. Työn rakennussuunnitelma on suurimmaksi osaksi uudisrakentamista, mutta osaksi työssä käsitellään myös korjausrakentamista, sillä palvelutalon tontilla on toiminnoistaan tyhjentynyt maanalainen hätäkeskus. Diplomityön tavoitteena on suunnitella monipuolinen, inhimillinen, ekologinen ja eläväinen palvelutalokompleksi, jossa eri käyttäjä- ja ikäryhmät toimivat luontevasti keskenään. Onnistunut palvelutalosuunnitelma aktivoi ja kuntouttaa asukkaitaan, ja voi monipuolisine palveluineen tuoda positiivista vuorovaikutusta ympäristöönsä ja piristää lähialueensa kaupunkikuvaa. Työn selostusosa on jaettu neljään lukuun. Ensimmäisessä luvussa käsitellään kirjallisuuden perusteella ikäihmisten asumisen nykytilannetta. Luvussa käydään läpi sekä vakiintuneita että uusimpia ratkaisuja, ja esitellään sosiaalisesti onnistuneita projekteja. Seuraavassa luvussa esitetään suunnittelutyön lähtötekijät. Luvussa analysoidaan Rovaniemen kaupunkikuvaa ja palvelutalon tonttia. Luvussa esitellään myös hätäkeskuksen rakennuspiirustukset ja analysoidaan eri tilojen vaatimuksia. Kolmannessa luvussa käsitellään suunnitteluprosessia sekä suunnitelmaan vaikuttaneita tekijöitä. Suunnitteluprosessia havainnollistetaan analysoimalla lopulliseen suunnitelmaan johtaneiden konseptien hyviä ja huonoja puolia. Lukuun on lisäksi kerätty suunnitelmaan toiminnallisesti ja esteettisesti vaikuttaneita referenssiprojekteja. Neljännessä luvussa kuvaillaan yksityiskohtaisesti suunnitelman tilat ja toiminnot. Lukuun sisältyy kaikki suunnitelmasta tuotettu kuvamateriaali. Palvelutalon sosiaalinen dynamiikka on verrattavissa kyläyhteisöön, jossa monet käyttäjäryhmät sekoittuvat. Suunnitelmassa olennaista on luoda luontevat reviirit palvelutalon eri käyttäjille ja arkkitehtuurin keinoin viestiä, mitkä ovat talon julkiset ja yksityisemmät tilat. Yhteisöllisyys ja synergia eri käyttäjien välillä mahdollistetaan tarjoamalla kohtaamispaikkoja pienessä ja suuressa mittakaavassa. Palvelutalon julkiset, kaikille avoimet tilat ovat yhteydessä tontin pohjoispäädyn sisääntuloaukioon. Sisääntuloaukiota ympäröivät pääaula, harrastustilat ja neuvontapalvelut. Pääaula, käsikirjasto ja ravintola muodostavat avoimen kokonaisuuden, joiden keskiössä on korkea atriumtila. Atriumtila on yhteydessä maanalaisiin liikuntapalveluihin, jotka on sovitettu entisen hätäkeskuksen tiloihin. Ylemmissä kerroksissa atriumtilaa ympäröi ryhmäkoti, jonka asukkaat ovat näin talon keskiössä ja voivat seurata talon tapahtumia suojaisesta paikasta. Tontin eteläpuolella sijaitsevat yksityisemmät toiminnot; palveluasunnot, asukaspihat ja päiväkoti. Palveluasuntosiipi, jonka maantasokerroksessa päiväkoti on, kiertää pihatiloja tontin itäreunaa pitkin suojaten pihoja Valtakadulta. Päiväkodin piha ja asukaspihat avautuvat länteen päin. Palveluasuntosiipi on katkottu oleskelutiloilla neljän asunnon osioihin, jotka muistuttavat kokoluokaltaan palvelutalon naapuritalojen rakeisuutta, ja tuovat suureen kokonaisuuteen inhimillistä mittakaavaa sekä pienempiä sosiaalisia yksiköitä.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Huttunen, Hannu
Keywords
sheltered housing, palvelutalo, housing for the elderly, ryhmäkoti, housing design, asuntosuunnittelu, kindergarten, päiväkoti, Rovaniemi, Rovaniemi
Citation