Influences of rotor diameter on flotation cell metallurgical performance

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-12-15
Department
Major/Subject
Soveltava materiaalitiede
Mcode
MT3001
Degree programme
MTE - Materiaalitekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
108 + 31
Series
Abstract
This thesis describes the influences of the mixing mechanism diameter on the copper flotation process and the energy consumption in laboratory size flotation cell. The work consists of the literature part describing relevant topics and the experimental part. In the literature part, the principles of flotation, the role of mixing mechanism in flotation process and the evaluation of scalability in flotation are reviewed. In total, 29 flotation tests and 19 power draw tests were done during the research to estimate mechanism laboratory performance for experimental part. The previous topic related research has focused on the hydrodynamic conditions leaving the flotation cell metallurgy to the background. In this thesis, the mechanism performance was studied by doing flotation tests with copper ore in laboratory flotation cells to be compared with Computational Fluid Dynamics model and literature values. The research revealed that the usage of downsized FloatForce mixing mechanism will result in enhanced metallurgical performance and energy efficiency compared to standard sized FloatForce or Outokumpu mechanisms. In the tests, the downsized FloatForce produced concentrate with higher copper grade and decreased the power draw by a tenth compared to larger mechanisms. Even though the results were positive the tests should be continued in order to increase the knowledge about the topic. The thesis tells about the important role of the mixing mechanism in flotation process and the importance of machine design for flotation cell performance.

Tässä diplomityössä tutkittiin sekoitusmekanismin halkaisijan vaikutusta kuparin rikastusprosessiin ja energiankulutukseen laboratoriokokoisessa vaahdotuskennossa. Työ koostuu aihetta kartoittavasta kirjallisuusosuudesta ja kokeellisesta osuudesta. Kirjallisuusosuudessa perehdytään vaahdotusprosessiin, sekoitusmekanismin rooliin vaahdotuksessa sekä tulosten skaalattavuuden arviointiin. Kokeellisessa osuudessa yhteensä 29 vaahdotuskoetta ja 19 voimanottokoetta tehtiin Outotecin tutkimuskeskuksessa Porissa suorituskyvyn mitoittamiseksi. Aikaisempi tutkimus mekanismin halkaisijan vaikutuksista kennon toimintaan on osoittanut vaikutuksen ainoastaan kennossa vallitseviin hydrodynaamisiin oloihin jättäen metallurgian takaalalle. Tässä työssä mekanismien suorituskykyä kartoitettiin laboratoriokokoisissa kennoissa vaahdottamalla kuparimalmia ja vertaamalla tuloksia numeeriseen virtausdynamiikkamalliin sekä kirjallisuuden arvoihin. Tutkimuksen perusteella selvisi, että pienemmän FloatForce sekoitusmekanismin käyttö johtaa kennon parempaan metallurgiseen suorituskykyyn sekä energiatehokkuuteen suhteessa suuremman halkaisijan omaaviin FloatForce ja Outokumpu mekanismeihin. Pienempi FloatForce tuotti laboratoriokokeissa paremman kuparipitoisuuden rikasteeseen sekä laski energian kulutusta noin kymmenyksen verrattuna perinteiseen kokoluokkaan. Vaikka tulokset olivat positiivisia ja suuntaa antavia, tulosten luotettavuuden nimissä kokeita aiheen piirissä tulisi jatkaa varmemman ja kattavamman kokonaisuuden luomiseksi. Kokeiden tulokset kertovat sekoitusmekanismin tärkeästä roolista vaahdotusprosessissa sekä suunnittelun tärkeydestä vaahdotuskennon suorituskyvyn kannalta. Työtä voidaan käyttää kennon suunnittelun sekä jatkotutkimuksen apuna.
Description
Supervisor
Taskinen, Pekka
Thesis advisor
Tuominen, Jere
Cruickshank, Chris
Keywords
flotation, mixing mechanism, diameter, power draw, energy efficiency
Citation