Environments for Healthy and Active Ageing

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2019-05-17
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
74 + app. 64
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 53/2019
Abstract
Our populations are ageing at fast and at the same time our globe is confronting significant health challenges including increases in physical inactivity, obesity, and other non-communicable diseases. Maintaining mobility and physical activity are fundamental factors in healthy ageing, and the physical environment has been linked to various individual health outcomes. Understanding what kinds of environments can support older adults' everyday mobility can help researchers, planners and decision makers find ways to facilitate and motivate older adults to move outdoors and in planning healthy communities. Ecological models propose that multiple levels of factors influence health behavior, often including the physical, sociocultural, and policy environments as well as individuals' personal psychological and sociodemographic backgrounds. In this thesis, address the gap in health pro-motion research, which have had methodological challenges in capturing the complex interactions of individual and physical environmental characteristics in certain spatial settings. Thus, the pos-sibilities and challenges of online participatory mapping method in health promotion research and among older adults are studied. I also study different physical environmental contexts and how they are associated with the health and physical activity of older adults, namely adults aged 55 to 75, in the Helsinki Metropolitan Area, Finland. My findings show that participatory mapping methods are well suited for health promotion research and offer ways to overcome the challenges previous studies have had in capturing the spatiality of human health behavior. The online participatory mapping method was found suitable for older adults but there are some cognitive, sensory, and motor challenges that need to be con-sidered. Additionally, the findings show that the built environment is direclty linked to older adults' walking, and that green and blue spaces close to home describe older adults' perceptions of a quality environment, and thus could motivate older adults getting outdoors. Moreover, the findings show that the physical environment is associated with the perceived health of older adults, but the way the environment is studied and measured should be carefully considered. I conclude that the physical environment can play a core role in supporting older adults' health behavior despite their personal interests and background. Furthermore, I present a revised ecological model of physical activity where the context is given its place. In the future, studies in the field of health promotion should investigate simultaneously the per-sonal, sociocultural, and psychological as well as the physical and policy environment features with spatially bounded context-specific methods. Emphasis should be given to longitudinal studies to more comprehensively examine causal relations. Moreover, I would recommend future research to place focus not only on what is inside one's head but more on what one's head is inside of.

Väestömme ikääntyy vauhdilla. Samanaikaisesti fyysinen inaktiivisuus, ylipaino sekä monet elintapasairaudet yleistyvät joka puolella maailmaa. Arkiliikkuminen on yksi keskeinen ikääntyvän väestön terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävä tekijä. Lisäksi, fyysisen ympäristön - niin rakennetun kuin luonnonympäristön - on osoitettu olevan yhteydessä väestön terveyteen. Tarvitaankin tietoa siitä, millainen ympäristö tukee ikääntyvien aktiivista arkiliikkumista. Ekologisten mallien mukaan yksilön terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat niin fyysinen, sosio-kultuurinen kuin poliittinen ympäristö sekä monet yksilön fyysiset, psyykkiset ja sosio-ekonomiset tekijät. Väitöstutkimukseni keskittyy tarkastelemaan kontekstuaalisuuteen, tilaan ja paikkaan, liittyviä metodisia haasteita joita aiemmissa terveyden edistämiseen keskittyvissä tutkimuksissa on kohdattu. Lähestyn näitä haasteita paikkaan kytkeytyvän internet-pohjaisen osallistavan paikkatietomenetelmän, PehmoGIS:n, kautta. Työssäni selvitän osallistavan paikkatietomenetel-män soveltuvuutta ympäristöterveystieteelliseen tutkimukseen ja ikääntyville. Lisäksi, tarkastelen ikääntyvien pääkaupunkiseudulla asuvien 55-75-vuotiaiden arkielämän käytäntöjä ja liikkumista lähiympäristössä. Selvitän, mitkä fyysisen ympäristön piirteet tukevat ikääntyvien terveyttä ja arkiliikkumista. Työssä tarkastelen ekologisten mallien mukaisesti monien eri tekijöiden vaikutusta ikääntyvien arkielämän käytäntöihin ja liikkumiseen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että osallistavat paikkatietomenetelmät sopivat hyvin ympäristöterveystieteelliseen tutkimukseen ja tarjoavat ratkaisun aiemmin kohdattuihin kontekstuaa-lisiin haasteisiin. Internet-pohjainen osallistava paikkatietomenetelmä soveltuu käytettäväksi myös ikääntyvien parissa, mutta tiettyjä kognitiivisia, motorisia ja sensorisia haasteita voi esiintyä. Lisäksi, tulokseni osoittavat, että fyysinen ympäristö on yhteydessä ikääntyvien fyysisesti aktiivi-seen arkiliikkumiseen huolimatta yksilön henkilökohtaisista tekijöistä. Tulokset osoittavat myös, että viher- ja vesiympäristöt lähellä kotia ovat merkityksellisiä ympäristön laatutekijöitä ikääntyville. Fyysinen ympäristö näyttää olevan yhteydessä myös ikääntyvien koettuun terveyteen. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että fyysinen ympäristö voi tukea paatuneenkin sohvaperunan fyysisesti aktiivista arkiliikkumista, mikäli ympäristö suunnitellaan ikäystävällisin ja terveyttä edistävin kriteerein. Esitän väitöstyön tulosten pohjalta myös muokatun version ekologisesta mallista, jossa kontekstin eli fyysisen ympäristön rooli tuodaan keskeisemmäksi osaksi mallia. Tutkittaessa ihmisten terveyskäyttäytymistä huomiota pitäisi kiinnittää enenemässä määrin arkiliikkumiseen. Tulevaisuudessa ympäristöterveystieteen kentälle tarvitaan erityisesti monimenetelmällisiä sekä –tieteellisiä kontekstin huomioivia pitkittäistutkimuksia tarkastelemaan eri tekijöiden syy-yhteyksiä arkiliikkumiseen. Tulevaisuudessa, tutkimuksen tulisi keskittää huomio yksilön sijaan kontekstiin jossa yksilö kulloinkin on.
Description
Supervising professor
Kyttä, Marketta, Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
Thesis advisor
Kyttä, Marketta, Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
Keywords
older adults, everyday physical activity, physical environment, health, participatory mapping, PPGIS, ecological models, ikääntyminen, fyysinen aktiivisuus, arkiliikkuminen, fyysinen ympäristö, terveys, osallistava paikkatieto, ekologiset mallit
Parts
 • [Publication 1]: Gottwald, S., Laatikainen, T. E., Kyttä, M. (2016). Exploring the usability of PPGIS among older adults: Challenges and opportunities. International Journal of Geographical Information Science, 30(12), 2321–2338.
  DOI: 10.1080/13658816.2016.1170837 View at publisher
 • [Publication 2]: Laatikainen, T. E., Broberg, A., Kyttä, M. (2017). The physical environment of positive places: Exploring differences between age groups. Preventive Medicine, 95, S85–S91.
  DOI: 10.1016/j.ypmed.2016.11.015 View at publisher
 • [Publication 3]: Laatikainen, T. E., Hasanzadeh, K., Kyttä, M. (2018). Capturing exposure in environmental health research: Challenges and opportunities of different activity space models. International Journal of Health Geographics, 17(1), 29.
  DOI: 10.1186/s12942-018-0149-5 View at publisher
 • [Publication 4]: Laatikainen, T. E., Haybatollahi, M., Kyttä, M. (2019). Environmental, individual and personal goal influences on older adults’ walking in the Helsinki Metropolitan Area. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16(1).
  DOI: 10.3390/ijerph16010058 View at publisher
Citation