Tapaustutkimus: Soveltuuko Scrum vesiputousmallin korvaajaksi yrityksen sovelluskehitysprojekteihin?

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
[7] + 68
Series
Abstract
Tässä tapaustutkimuksessa tutkittiin Scrum-prosessimallin soveltuvuutta kohdeyrityksen ulkoistettujen sovelluskehitysprojektien hallintaan. Käytännön kokemuksia mallin sopivuudesta kerättiin Scrum-menetelmää kokeilevassa pilottiprojektissa, jossa tutkija oli osa kehitystiimiä. Kehitystiimin ja tutkijan henkilökohtaisia kokemuksia ja havaintoja kerättiin kehitystyön rinnalla hieman yli vuoden ajan. Kokemuksia kerättiin myös projektin aikana suoritetuista haastatteluista, joihin osallistui yksitoista projektin avain-henkilöä. Aikaisempaa tutkimusta ketteriin menetelmiin liittyvistä kokemuksista etsittiin lisäksi Internetin artikkelikokoelmista. Aiemmista tutkimusraporteista Scrum-kokemuksista löydettiin yhteyksiä kokemuksiin pilottiprojektissa. Scrum ei ollut pilottiprojektin kannalta pelkkää menestystä, mutta yritys koki päässeensä silti parempaan lopputulokseen kuin vesiputousmallilla olisi ollut mahdollista. Scrumilla koettiin olleen positiivinen vaikutus projektin sisäiseen viestintään.

This case-study was conducted to research the suitability of Scrum process model in managing outsourced software development projects in a target company. Experiences were collected from a pilot project, in which the researcher belonged to the development team. The experiences and observations of the team and the researcher were collected for a little over a year alongside with the development work. Experiences were also collected by interviewing eleven key persons associated with the project. Earlier studies related to experiences from agile methods were also searched from article databases on the Internet. Earlier reports of Scrum experiences revealed similarities and connections to experiences from the pilot project. When reviewing the results of the pilot project, Scrum-process was successful, but not perfect. According to the company's experiences how-ever, the end result was better than it would have been if waterfall model was used. It was also experienced that Scrum had a positive effect to internal communication in the project.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Laasonen, Visa
Keywords
Scrum, agile methods, waterfall model, software development process, case-study, Scrum, ketterät menetelmät, vesiputousmalli, ohjelmistokehityksen prosessimallit, tapaustutkimus
Other note
Citation