Reliability data collection in maintenance service organization

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-03-03
Department
Major/Subject
Materiaalien prosessointi
Mcode
MT3002
Degree programme
MTE - Materiaalitekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
82+1
Series
Abstract
Planning and assessing the effectiveness of maintenance operations relies heavily on the reliability data of the examined equipment. This data is readily available for equipment owners, but maintenance service providers struggle with acquiring it in quantity and quality needed for comprehensive analysis. Collecting this data would offer significant possibilities to develop both physical and service products for an original equipment manufacturer that also provides maintenance services for its equipment. In this thesis, a method for constructing and implementing a reliability data collection system is developed. During the thesis work, the current state of reliability data collection in the subject company was assessed, available data sources were identified, appropriate analysis tools were chosen, and data collection method and reporting models structured. The thesis is based on literacy research on the topic and interviews of subject company employees. The constructed method provides an iterative process that initially produces a reporting structure based on qualitative analysis of the product. When adequate amount of reliability data is collected, iteration round provides the organization with maintenance recommendations based on quantitative analysis. Analysis tools used in the process are well established and standardised by international standardization organizations.

Huoltotoimintojen suunnittelu ja tehokkuuden arviointi nojaa vahvasti tutkittavasta laitteistosta kerättyyn vikaantumis- ja luotettavuusdataan. Tämä tieto on laitteistojen omistajille helposti saatavilla, mutta huoltopalveluiden toimittajille sen kerääminen analyysien vaatimassa laajuudessa on haasteellista. Luotettavuusdatan kerääminen tarjoaa laitteiden ja palveluiden toimittajalle merkittäviä mahdollisuuksia sekä laitteiden että palveluiden tuotekehityksessä. Tässä diplomityössä esitellään luotettavuusdatan keräämisjärjestelmän muodostamiseen ja käyttöönottoon tarkoitetun metodin kehitys. Diplomityön aikana määritettiin datankeräyksen tämänhetkinen tila kohde yrityksessä, tunnistettiin mahdolliset datalähteet, sopivat analysointimenetelmät valittiin ja mallit tiedonkeruuprosessiksi ja raportointi malleiksi kehitettiin. Diplomityö perustuu kirjallisuustutkimukseen ja kohdeyhtiön työntekijöiden haastatteluihin. Muodostettu metodi tarjoaa iteratiivisen prosessin joka tuottaa aluksi kvalitatiiviseen systeemianalyysiin perustuvan raportointi rakenteen. Kun luotettavuusdataan on kerätty tarvittava määrä, seuraava iteraatiokierros tuottaa kvantitatiiviseen analyysiin perustuvan huoltosuosituksen. Prosessissa käytetyt analysointi menetelmät ovat hyvin tunnettuja ja ne on standardoitu kansainvälisten standardointiorganisaatioiden toimesta.
Description
Supervisor
Heiskanen, Kari
Thesis advisor
Horn, Susanna
Keywords
reliability, data collection, services, maintenance
Other note
Citation