Edistyminen merkityksellisessä työssä - tapaustutkimus asiantuntijaorganisaatioissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-12-03
Department
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU3003
Degree programme
MTE - Materiaalitekniikana koulutusohjelma
Language
fi
Pages
90 + 12
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena oli selvittää työntekijöiden työn merkityksellisyyden ja työssä edistymisen kokemuksia, niiden suhdetta työn imuun sekä niihin vaikuttavia tekijöitä Midagon Oy:n uuden palvelutuotteen kehittämisen tueksi. Lisäksi tavoitteena oli kehittää merkityksellisessä työssä edistymisen mittaamiseen soveltuvaa menetelmää. Tutkimuksen empiirisessä osassa pääosa aineistosta kerättiin kyselytutkimuksella, jonka tukena käytettiin yksilö- ja ryhmähaastatteluja. Tutkimuksen tutkimusote oli tapaustutkimus ja tutkimus toteutettiin kolmessa asiantuntijaorganisaatiossa. Tutkimuksen osallistujat (n = 68) raportoivat kokemuksiaan työn imuun, työn voimavaratekijöihin, työn merkityksellisyyteen ja työssä edistymiseen liittyen. Kyselylomake kehitettiin laatimalla työn merkityksellisyyttä ja työssä edistymistä mittaavat kysymykset itse ja hyödyntämällä muissa kohdin jo olemassa olevia ammattimaisesti toteutettuja kyselytutkimuksia tai niiden osia. Työn tuloksissa merkityksellisessä työssä edistymisen ja työn imun yhteyttä ei pystytty osoitta-maan. Tilastollisessa päättelyssä työn kokeminen merkitykselliseksi ja tärkeäksi selitti vain 7 % työn imun vaihtelusta ja työssä edistyminen ei saanut tilastollisesti merkitsevää selitysosuutta. Suurin osa (62,1 %) vastaajista kertoi, että työstä tekee merkityksellisen se, että työn tuloksista on hyötyä muille. Muita usein mainittuja tekijöitä olivat esimerkiksi oppimis- ja kehittymismahdollisuudet sekä hyvät työtoverit ja yhteistyö. Työntekijät kokivat edistyvänsä työssään kerran viikossa tai hieman useammin. Tärkein edistymistä tukeva tekijä olivat hyvät työtoverit ja työyhteisön tuki, jonka mainitsi 65,7 % vastaajista. Työssä edistymistä hankaloittivat ennen kaikkea kiire, jonka mainitsi 38,2 % vastaajista, puutteet työvälineissä, jonka mainitsi 23,5 % vastaajista sekä työn organisointiin liittyvät ongelmat, jonka mainitsi 22,1 % vastaajista. Tyypillisimmin esimiesten koettiin seuraavan alaistensa työssä edistymistä vapaamuotoisten keskustelujen muodossa, joka nousi esiin 68,4 % vastauksista. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että työntekijöiden työssä edistymiseen ja sen tukemiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Edistymistä olisi hyvä kokea päivittäin ja esimiesten antaa sille säännöllinen tukensa. Avainasemassa edistymisen kannalta ovat työyhteisön tuki, sosiaalinen ilmapiiri, selkeät tavoitteet ja vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon. Vaikka merkityksellisessä työssä edistymisen ja työn imun välinen yhteys jäi osoittamatta, se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kyseisten muuttujien välillä voisi olla vahvaa yhteyttä. Tulevaisuuden kannalta olisikin tärkeää kehittää edelleen tapoja merkityksellisessä työssä edistymisen mittaamiseen.

The goal of this thesis was to study employees’ experiences of meaningful work, how to progress at work and what is the relationship between progress at meaningful work and work engagement. Additionally the goal was to create a survey that measures the above-mentioned factors. The study was aimed to support the development of a new service product of Midagon Oy. Main part of the empiric data was collected by a survey. Individual and group interviews were used as a supportive method. The study was conducted as a case study in three expert organizations. Participants of the study (n = 68) reported their experiences towards a meaningful work, progress at work, job resources and work engagement. Survey’s questions about meaningful work and progress at work were developed particularly for this study. Existing surveys were utilized in questions about job resources and work engagement. The study was not able to demonstrate the relationship between progress at work and work engagement. Experiences of meaningful work explained only 7 % of the variance of work engagement in statistical analysis. Progress at work wasn’t able to explain work engagement in a statistically significant level. Majority (62,1 %) of the respondents told that work is meaningful when the job they do is useful for other people. Other mentioned influencing factors were, for example, learning and personal development possibilities and good co-workers and collaboration. Employees experienced progress at work once a week or slightly more often. Participants reported good co-workers and the support of the work community as the most important factor that supported progress. It was mentioned by 65,7 % of respondents. Participants reported hurry at work (38,2 %), problems with work tools (23,5 %) and problems with organizing work (22,1 %) as factors that hinder progress at work. Employees typically (68,4 %) felt that their supervisor followed their progress at work in the form of informal conversations. Based on this research it can be concluded that more attention should be directed towards employees’ progress at work and how to support it. Progress at work should be experienced daily and superiors should support it on a regular basis. Key factors for progress at work are support of work community, social atmosphere, clear goals and possibilities to influence decision-making. Even though this research didn’t prove the relationship between progress at meaningful work and work engagement, it doesn’t mean that there relationship doesn’t exist. Future studies should further develop the method on how to measure the progress at meaningful work.
Description
Supervisor
Vartiainen, Matti
Thesis advisor
Marttila, Päivi
Keywords
työssä edistyminen, työn merkityksellisyys, työn imu, motivaatio, progress at work, meaningful work, work engagement, motivation
Other note
Citation