Godley-tyyppiset SFC-mallit

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2014
Major/Subject
Economics
Kansantaloustiede
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
118
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteet: Viime vuosina useat ekonomistit ovat osoittaneet kiinnostusta ns. varanto-virta konsistentteja makrotalouden toimintaa kuvaavia SFC-malleja kohtaan, jotka huomioivat kattavasti eri talouden sektorien varantojen, kuten rahoitusvarallisuuden sekä virtojen kuten investointien ja kulutuksen keskinäisiä vuorovaikutuksia. Tutkielmani tavoitteena on ollut ensinnäkin tarkastella Godley-tyyppisten SFC-mallien oletuksia, rakennetta, käyttäytymis-yhtälöitä sekä ratkaisua. Toisena tavoitteenani on ollut selvittää kuinka hyvin näitä malleja voidaan käyttää käytännön tasolla kuvaamaan todellisten kansantalouksien toimintaa ja dynaamista kehitystä. Aineisto ja tutkimusmenetelmät: Tutkimusmenetelmänä käytän melko laajaa kirjallisuuskatsausta. Pääasiallinen lähteeni on ollut Godleyn ja Lavoien (2007) teoreettisia SFC-malleja tarkasteleva kirja. Lisäksi käytän lähdeaineistona useita Levy-instituutin ekonomistien julkaisemia pitkän ajanjakson ennusteita koskien Yhdysvaltojen talouden kehitystä. Tulokset: Godley-tyyppiset SFC-mallit soveltuvat lähtökohtaisesti hyvin kansantalouksien toiminnan teoreettisen analysointiin, koska niissä huomioidaan useita tärkeitä riippuvuussuhteita eri talouden sektorien välillä sekä erilaisia tilinpidollisia identiteettejä, jotka rajoittavat eri sektorien käyttäytymistä sekä vaikuttavat koko järjestelmän dynaamiseen kehitykseen historiallisessa ajassa. Toisaalta jos halutaan tarkastella todellisten kansantalouksien toimintaa, niin näitä malleja pitää yksinkertaistaa liikaa, jolloin jätetään huomiotta monia merkittäviä muuttujia ja riippuvaisuuksia, jotka vaikuttavat kansantalouksien kehitykseen. Siten näitä empiirisiä malleja tulisikin käyttää lyhyen ajanjakson ennustamisen sijaan erilaisten kestämättömien prosessien havaitsemiseksi, joihin talouspolitiikasta päättävien viranomaisten tulisi kiinnittää huomiota. Lisäksi näiden SFC-mallien avulla voidaan arvioida erilaisten suunniteltujen talouspolitiikoiden vaikutuksia eri talouden sektorien käyttäytymiseen, jolloin voidaan päätellä ovatko nämä talouspolitiikat realistisia ja hyväksyttäviä.
Description
Keywords
SFC-malli, aito epävarmuus, historiallinen aika, varanto-virta normi
Other note
Citation