Drömfångaren, Mariebergs trädgårdsstad - En studie om trädgårdsstaden och skapandet av en ny stadsdel

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Stadsplanering
Urban Design
Language
sv
Pages
151
Series
Abstract
Det här diplomarbetet utgörs av ett aktuellt bostadsområde- och stadsplaneringsprojekt, som finns lokaliserat i Örebro, Sverige. Projektet togs fram av White Arkitekter Örebro, men utfördes som ett parallellt och individuellt arbete i form av det här diplomarbetet. Idén om att implementera trädgårdsstadens principer i det här projektet var en premiss, som White Arkitekter lade fram, som fungerat som ett fundamentalt koncept för projektets utveckling ända sen dess start. Tyngdpunkten av detta diplomarbetet har varit att lägga fram ett oberoende förslag på hur karaktären för det tilltänkta området skulle kunna se ut. En stor del av arbetet har inneburit att framställa en egen profil, koncept, karaktär och känsla för hur området skulle kunna se ut i framtiden, genom visualiseringar, diagram och ritningar. För att göra framskridandet av projektet möjligt var det grundläggande att förstå vad en trädgårdsstad är. Av den orsaken undersöks det kortfattat vad som innefattar en trädgårdsstad, samt dess historiska utveckling och några relevanta referensprojekt. I det här diplomarbetet har även en platsanalys genomförts för att bidra till förståelsen av projektets sammanhang och förutsättningar. En annan del av detta diplomarbetet har även varit att undersöka White Arkitekters förslag i förhållande till det oberoende och individuella förslaget. Diplomarbetets avslutande del utgörs av en kort diskussion som behandlar projektets framtid och relevans för framtida stadsplaneringsprojekt.

This Master thesis consists of a current residential and urban planning project, located in Örebro, Sweden. The project was conducted by White Architects Örebro, but was made as a parallel and individual work in the form of this master thesis. The idea of implementing the garden cities’ principles in this project was a premise presented by White Architects, which served as a fundamental concept for the project's development ever since its inception. The emphasis of this master thesis has been to present an independent proposal as to how the proposed area might appear. A large part of the work has consisted of creating a particular profile, concept, character and sense of how the area could look in the future, through visualizations, charts and drawings. In order to make the project progress possible, it was essential to understand what a garden city is. For that reason, a briefly study regarding what comprises a garden city was conducted, as well as its historical development and some relevant reference projects. In this master tehsis, a site analysis has also been conducted to help understand the context and the conditions of the project. Another part of this master thesis has also been to examine the proposal made by White Architect's in relation to the independent and individual proposal. The final part of the master thesis consists of a brief discussion that addresses the future of the project and relevance for future urban planning projects.
Description
Supervisor
Krokfors, Karin
Thesis advisor
Lindgren, Tommy
Keywords
trädgårdsstad, Örebro, Marieberg, stadsplanering, bostadsområde, landskapsarkitektur
Other note
Citation