What exactly is the use of dailies: A practice-based perspective on continuous improvement in software development

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-12-13
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
115 + 15
Series
Abstract
The daily meeting is a commonplace agile software development method from the Scrum methodology. Agile methods are described as adaptable, but as they are often products of trial-and-error, successful adaptation can be difficult. Lean software development supports continuous improvement and offers principles based on which suitable methods can be created ad hoc. The introduction of lean calls into question the use of methods which add processual overhead, such as the daily. This thesis studies the use of a daily in support of software development activities. An understanding is developed on how continuous improvement in practices may be analysed through the lens of practice-based activity theory. Guidelines leveraging the perspective of activity theory are offered for the development of practices where continuous improvement is a goal. The theoretical objective is to find a means of description for the mechanism of continuous improvement in the practice of software development. Agile and lean methodology literature are joined by a perspective on improvement as a social process of innovation from activity theory, whereby improvement can be identified as transformations in a shared object of activity. This thesis presents an ethnographical case study conducted within a software development team using a lean-inspired virtual kanban workflow model in their daily meetings. The team is observed over 20 dailies and audio recordings combined with screenshots of the kanban model are used to analyze how social interactions in the daily support continuous improvement. The results of the study suggest that a daily practice may contribute to continuous improvement by providing a structure in which a visualization of work such as kanban can be used collaboratively, allowing failures in the practice to be brought up as disturbances which can be used as motives for transforming the practice. By pointing out disturbances as necessary for social innovation and showing the role they play in continuous improvement efforts, this thesis outlines a method for finding bottlenecks to learning in lean software development.

Daily eli päivittäinen tapaaminen on ketterässä ohjelmistokehityksessä usein käytetty menetelmä, jonka alkuperä on Scrum-menetelmäkehyksessä. Ketteriä menetelmiä kuvaillaan helposti muokattaviksi, mutta koska menetelmät on useimmiten luotu yrityksen ja erehdyksen kautta, on niiden muokkaaminen onnistuneesti hankalaa. Lean-perusteinen ohjelmistokehitys tukee jatkuvaa parantamista ja tarjoaa periaatteita, joiden avulla voidaan luoda tarpeisiin muokattuja menetelmiä. Leanin käyttö asettaa kyseenalaiseksi daily-menetelmän kaltaiset, suoraan arvoa tuottamattomat prosessin osat. Tämä tutkimus perehtyy daily-menetelmän käyttöön jatkuvan parantamisen tukena ohjelmistokehityksessä. Tutkimuksessa kehitetään ymmärrystä siitä miten käytäntöjen jatkuvaa parantamista voidaan analysoida käytäntölähtöisen toiminnan teorian kautta. Tutkimus esittää toiminnan teoriaan pohjautuvia ohjeita sellaisten käytäntöjen muodostamiseen, joissa tavoitteena on jatkuva parantaminen. Tutkimuksen teoreettinen tavoite on löytää tapa kuvailla mekanismeja, joiden avulla ohjelmistokehityksen jatkuva parantaminen tapahtuu käytännössä. Ketterän ja lean-ohjelmistokehityksen kirjallisuuden näkökulmia täydennetään toiminnan teorialla. Siinä toiminnan parantaminen nähdään sosiaalisena innovointiprosessina, joka ilmenee yhteisen toiminnan kohteessa tapahtuvina muutoksina. Empiirisenä materiaalina esitetään etnografinen tapaustutkimus ryhmästä, joka käyttää daily-tapaamistensa yhteydessä lean-perusteista virtuaalista kanban-mallinnusta työnsä ohjaukseen. Ryhmää tarkkaillaan 20 daily-tapaamisen ajan, ja tarkkailujaksolta kerättyjä äänitallenteita sekä kuvakaappauksia kanban-mallista käytetään analysoimaan jatkuvaan parantamiseen johtaneita interaktioita. Tulosten perusteella daily-menetelmä tukee jatkuvaa parantamista tarjoamalla rakenteen, jossa kanbanin kaltaisia visualisaatioita voidaan käyttää yhteisesti. Mahdolliset virheet nousevat esiin häiriöinä, joita voidaan hyödyntää motiiveina käytännön muuttamiselle. Tutkimus tarjoaa tavan löytää esteitä lean-ohjelmistokehityksessä tapahtuvalle oppimiselle näyttämällä häiriöiden hyödyntämisen olevan välttämättömiä sosiaaliselle innovaatiolle.
Description
Supervisor
Riitta, Smeds
Thesis advisor
Hannula, Otso
Keywords
software development methods, continuous improvement, practice-based research, activity theory, kanban, lean
Other note
Citation