Luottava pedagogiikka - oppijan ehdotusten kunnioittava kohtaaminen institutionaalisissa opetustilanteissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Palovuori
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Art Education
Language
fi
Pages
91
Series
Abstract
Kriittinen tapaustutkimus ja filosofinen pohdinta. Teoreettinen viitekehys nojaa taustaltaan jälkistrukturalismiin sekä lähemmin koululaitosta etnografisena tutkimuskohteena ja oppijoita aktiivisina kansalaisina käsittävään tutkimukseen sekä laajempaan posthumaaniin globaaliin keskusteluun. kolmea tapausesimerkkiä käsitellään narratiivisesti, hermeneuttisesti, nomadisesti ja esseistisesti. Aihe on luonteeltaan fenomenologinen, ontologinen ja poliittinen. Lähestymistapa on myös henkilökohtainen ja kokemuksellinen. Käsiteltävänä on kolme eri laajuista tapausta, jotka johtuvat oppijoiden ehdotuksista: Globaalina liikkeenä alkaneen ilmastolakkoilun Suomessa tapahtuva liikehdintä. Sisäilmaongelmien vuoksi kotiopetukseen siirtyneet alakoululaiset. Ja kolmantena yksittäisen oppijan muotoutuvan seksuaali-identiteetin ilmeneminen kuvataidekoulun työpajan aikaan. Tapauksia ja erityisesti niissä ilmeneviä ehdotuksia tarkastellaan suhteessa oppimistilanteiden plastisuuteen. Plastisuus määritetään sitä rajaavien huolenpidon, arvovallan ja kurin kautta.

Critical case study and philosophical reflection. The theoretical framework relies on post-structuralism and as a closer look at the educational institution as an ethnographic research subject and a study of active learners as well as in wider global posthumanistic discussion. The three case examples are narrative, hermeneutic, nomadic and esseistically treated. The subject is phenomenological, ontological and political. The approach is also personal and experiential. There are three different types of cases that are due to learners' suggestions: Fridays for climate movement in Finland. Primary school students whose parents strike against too slow reaction for unhealthy indoor air by moving their kids to home teaching. And thirdly, the emergence of an individual learner's shaping sexual identity during the workshop in kids art school. Cases, and in particular the suggestions in them, are examined in relation to the plasticity of learning situations. Plasticity is determined by caretaking, authority and discipline.
Description
Supervisor
Tuovinen, Taneli
Thesis advisor
Pusa, Tiina
Keywords
osallisuus, ehdotus, kuri, globaali, homekoulu, huolenpito, identiteetti, rakkaus
Other note
Citation