JavaFX based OPC UA Simulation Server

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-12-15
Department
Major/Subject
Automaation tietotekniikka ja -järjestelmät
Mcode
ETA3005
Degree programme
AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka
Language
en
Pages
49 + 6
Series
Abstract
The topic of this thesis covers two relatively new technologies: OPC Unified Architecture (OPC UA) and JavaFX. OPC UA is an information modelling and exchanging standard. This thesis explains in the theoretical part the basics of OPC UA and JavaFX. The newest version of JavaFX is JavaFX 8. Because Java 8 and JavaFX 8 are bundled together, this thesis also presents some of Java 8's noteworthy new features. The practical part of this thesis is to build an OPC UA server application called Simulation Server using JavaFX for the graphical user interface. This is done to evaluate the feasibility of using JavaFX for the graphical user interface of OPC UA and other applications implemented with Java language. The requirements for the Simulation Server are presented. Also the used tools and the finished application are shown. The Simulation Server application is the end result of this thesis. The application can be used as a test server when developing OPC UA client applications or as a learning tool. The server provides a number of simulated signals. In addition to simulated signals there are also a number of displays for showing the internal state of the server and of the clients, which are connected to the server. The conclusion is that JavaFX is well suited for making graphical user interfaces for Java applications. It also has features, which can be useful in non-graphical applications. It has some flaws, for example the lack of pre-built dialogs, but for most flaws and problems a future update is already scheduled.

Tämän työn aihe kattaa kaksi kohtalaisen uutta teknologiaa: OPC Unified Architecture (OPC UA) ja JavaFX. OPC UA on informaation siirtoon ja mallinnukseen tarkoitettu standardi. Tämän työn teoreettisessa osiossa käydään läpi OPC UA:n ja JavaFX:n perusteet. JavaFX:n uusin versio, JavaFX 8, on liitetty osaksi Java 8:aa, joten tässä työssä esitetään myös joitain Java 8:n huomionarvoisia uusia ominaisuuksia. Tämän työn tavoite on toteuttaa OPC UA -sovellus "Simulation Server" (suom. Simulaatiopalvelin) käyttäen JavaFX:ää käyttöliittymän toteutukseen. Tämä tehdään siksi, että voidaan evaluoida JavaFX:n soveltuvuutta graafisten käyttöliittymien toteutukseen OPC UA ja muissakin Java-pohjaisissa sovelluksissa. Myöskin käytetyt työkalut ja valmistunut sovellus esitellään. Simulaatiopalvelinsovellus on tämän työn lopputulos. Sovellusta voidaan käyttää apuna tehtäessä OPC UA -asiakassovelluksia tai opetustyökaluna. Palvelin tarjoaa useita simulaatiosignaaleja ja sen lisäksi näkymiä, joilla voi tarkistella sekä serverin sisäistä tilaa, että palvelimeen yhdistyneiden asiakassovellusten tilaa. Työn tuloksena voidaan todeta, että JavaFX soveltuu hyvin Java-pohjaisten sovellusten käyttöliittymän toteutukseen. Siinä myös ominaisuuksia, joita voi hyödyntää ei-graafisella sovelluksissa. JavaFX:ssä on joitain pieniä puutteita, esimerkiksi valmiita ponnahdusikkunoita ei ole. Useimpiin puutteisiin ja ongelmiin on kuitenkin tulossa päivityksiä tulevaisuudessa.
Description
Supervisor
Seilonen, Ilkka
Thesis advisor
Aro, Jouni
Keywords
OPC UA, JavaFX, Java 8, simulation server
Citation