The Aesthetic Significance of Augmented Reality Experiences

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Major of Design
Mcode
Degree programme
Bachelor's Programme in Design
Language
en
Pages
30 + 13
Series
Abstract
This thesis explores the importance of paying attention to sensory stimuli when designing augmented reality (AR) experiences. While previous research has examined the sensory phenomena of AR experiences, little attention has been given to the concrete steps designers should take when designing these experiences. Therefore, the aim of this thesis is to establish a foundation for design steps that consider sensory elements, and to investigate the potential of AR in creating immersive and interactive art experiences that engage the senses, evoke emotions, and stimulate the viewer’s imagination. The research methodology combines a comprehensive literature review and expert interviews. The literature review examines existing research on the current and potential use of AR, its characteristics, and the sensory phenomena involved in AR experiences. Expert interviews provide practical insights and local perspectives from professionals working in the field of AR design and customer experience. The findings underline that AR is inherently a sensorial and aesthetic experience, offering new avenues for artistic expression and audience engagement. Sensory elements, including visual, auditory, and olfactory sensations, were found to enhance the immersive and interactive effects of AR experiences. Furthermore, the research highlights the commercial applications of AR, particularly in shaping the future of marketing and advertising through social media filters. The study contributes to the field of user experience design by providing concrete recommendations for designing aesthetic AR experiences. By considering sensory, cognitive value, and social value, designers can create memorable, engaging, and meaningful AR experiences. The research extends beyond the author, benefiting other designers seeking to incorporate AR into their design practices. The practical implications of this research extend to professionals in marketing, offering innovative ways to connect with audiences. For the future of marketing, AR provides new tools for brand engagement, fostering consumer connections and deeper levels of user engagement. The thesis concludes with practical recommendations and design steps for creating compelling AR experiences.

Tämä opinnäytetyö tutkii aistiärsykkeiden huomioimisen tärkeyttä lisätyn todellisuuden (engl. Augmented Reality, AR) kokemuksien suunnittelussa. Vaikka aiemmat tutkimukset aihealueella ovatkin käsitelleet aistihavaintojen merkitystä AR-kokemuksissa, ei niissä ole annettu juurikaan konkreettisia ohjeita näiden kokemusten suunnittelutyöhön. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda perusta suunnitteluvaiheille, jotka huomioivat erityisesti erilaiset aistiärsykkeet. Tämän lisäksi opinnäytetyö tarkastelee AR:n potentiaalia luoda immersiivisiä ja interaktiivisia taidekokemuksia, jotka stimuloivat erilaisia aistihavaintoja, herättävät tunteita ja elävöittävät katsojan mielikuvitusta. Työ toteutettiin kirjallisuustutkimuksena sekä asiantuntijahaastatteluina. Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin aikaisempaa tutkimusta AR:n nykyisestä ja potentiaalisesta käytöstä, sen ominaisuuksista ja aistillisten ilmiöiden merkityksestä AR-kokemuksissa. Asiantuntijahaastattelut sen sijaan tarjosivat käytännön näkemyksiä ja paikallisia näkökulmia AR-suunnittelun sekä asiakaskokemuksen parissa työskenteleviltä ammattilaisilta. Tutkimus osoittaa, että AR on luonteeltaan aistillinen ja esteettinen kokemus, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia taiteelliseen ilmaisuun sekä yleisön mielenkiinnon herättämiseen. Aistillisten elementtien, kuten visuaalisten ja autitiivisten aistimusten sekä hajujen, havaittiin tehostavan AR-kokemusten immersiivisiä ja interaktiivisia vaikutuksia. Lisäksi tutkimuksessa pohditaan AR:n kaupallisia sovelluksia, erityisesti sen vaikutusta markkinointiin ja mainontaan sosiaalisen median filtterien kautta. Tutkimus osoittaa AR:n tarjoavan uusia ja innovatiivisia tapoja tavoittaa kohdeyleisöjä ja kannustaa asiakasosallistumiseen. Tämä opinnäytetyö edesauttaa käyttäjäkokemuksien suunnittelua tarjoamalla konkreettisia suosituksia esteettisten AR-kokemusten suunnitteluun. Huomioimalla AR:n luoman aistillisen, kognitiivisen sekä sosiaalisen arvon suunnittelijat voivat luoda mieleenpainuvia, kiinnostavia ja merkityksellisiä AR-kokemuksia. Tutkimus pyrkii hyödyttämään taide- ja markkinointialan ammattilaisia, jotka haluavat sisällyttää AR:n suunnittelutyöhönsä. Tarjoamalla käytännön suosituksia, tutkimuksen tavoitteena on edesauttaa alan ammattilaisia luomaan vaikuttavia AR-kokemuksia.
Description
Supervisor
Leinonen, Teemu
Thesis advisor
Chumaira, Tania
Keywords
augmented reality, user experience, aesthetics, sensations, marketing, sensory perceptions
Citation