Audiovisuaalisen kerronnan estetiikka ensimmäisen persoonan pelissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
43
Series
Abstract
Pelikulttuurissa on avoimesti nautittu peliteknologian uusista saavutuksista. Teknologinen kehitys on kohdistunut usein kuvan ja äänen esityksellisen laatuun pelin sisällöllisen kerronnan kierrättäessä vanhoja peli-ideoita ja populaarikulttuurin kertomuksia. Ensimmäisen persoonan räiskintäpeli on edustanut usein pelikulttuurin teknologisia konventioita pyrkimyksessään Hollywood elokuvien representaatioon kuvan ja äänen kerronnassa. Opinnäytetyöni kirjallinen osa pohtii ensimmäisen persoonan pelin audiovisuaalista kerrontaa ja sen mahdollisuutta esteettisesti itsenäiseen ilmaisuun, joka olisi riippumatonta muiden medioiden kuten elokuvan kerronnasta. Pelin materiaalinen ulottuvuus, kuva ja ääni, joutuvat mikroskoopin alle ja niiden ilmaisuvoimaa tarkastellaan tunnelman näkökulmasta. Tutkimuksen lähtökohdat ja tunnelma menetelmänä siirtävät pelin taiteen kontekstiin, jossa sen materiaali vertautuu olemassa olevan taiteen historiaan ja teorioihin. Tämän vuoksi on syytä nostaa esille myös pelin ja taiteen välillä käytyä keskustelua sekä aiheeseen liittyviä ratkaisemattomia kysymyksiä. Työni teososa koostuu ensimmäisen persoonan pelistä, jonka toteutuksen perustana ovat olleet audiovisuaalisen kerronnan ja tunnelman tarkastelusta syntyneet havainnot ja huomiot. Tunnelman subjektiivisen luonteen takia siihen pohjautuva pelisuunnittelu ei voi tarjota valmista metodia tai ohjeita. Aiheen tarkastelusta esille nousseet havainnot ja huomiot voivat kuitenkin avartaa ja kyseenalaistaa perinteisen pelisuunnittelun sääntöjä ja pelimekaniikkaa painottavaa näkökulmaa.

In game culture the new achievements of the technology have been openly cheered. The technological development has often been focusing on the quality of image and sound, whereas the content of the game has been recycling old game ideas and stories based on popular culture. First person shooter game has often represented the technological conventions of game culture, striving for Hollywood like representation in the narration of image and sound. The literal part of my thesis focuses on the audiovisual narration of first person game and its potential to strive for aesthetically independent expression, which would be independent from narrations of other media, such as cinematic narration. The material dimension of the game, image and sound, are placed under a microscope and the power of their expression is examined from the point of view of atmosphere. The starting points of the research and atmosphere as a method transfer the game into the context of art, where its material is juxtaposed to the theories and histories of existing art. Thus it’s necessary to bring forth the discourse between game and art and the insolvable questions involved. The basis of my thesis is in an exploration of the first person game and has its starting point in the observations and perceptions rising from the examination of the audiovisual narration. Because of the subjective nature of atmosphere, it cannot offer a complete method or set of instructions for game design. However, the perceptions and notes arising from it may widen and question the conventional game design which focuses on rules and mechanics of the game.
Description
Supervisor
Ikonen, Antti
Thesis advisor
Ikonen, Antti
Keywords
ensimmäisen persoonan peli, audiovisuaalinen kerronta, tunnelma, taide, estetiikka
Citation