Elämänpuu. Taidekasvatuskokeilu monikulttuurisessa oppimisympäristössä.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
121
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäytetyössäni ”Elämänpuu. Taidekasvatuskokeilu monikulttuurisessa oppimisympäristössä” tutkin taidekasvatuksen mahdollisuuksia monikulttuurisessa oppimisympäristössä. Tutkimustehtävänä työssäni on hahmottaa, mitä merkitsee kuvataidekasvatukselle se, että oppilaat tulevat erilaisista kulttuuritaustoista. Lähtökohtana tutkimukselle on monikulttuurisessa alakoulussa suorittamani opetuskokeilu ja siitä kertynyt aineisto; videoidut oppitunnit, päiväkirjamerkinnät, oppilaiden piirretyt ja maalatut kuvat ja niihin liittyvät myöhemmin äidinkielen tunnilla kirjoitetut tarinat. Ymmärtäminen on luonteeltaan hermeneuttista; katson ja tulkitsen aineistoa erilaisista suunnista vaiheittain ja teemoittain. Peilaan oppilastöitä opetukseeni sekä luokittelen ja analysoin niitä ja pyrin ymmärtämään enemmän kohteesta. Lisäksi peilaan aineistoa esiymmärrykseeni monikulttuurisesta taidekasvatuksesta ja pyrin luomaan omaa teoriaa aineiston pohjalta muiden tutkijoiden teorioiden kanssa. Oppitunnilla kuvan tekeminen on tilannesidonnaista ja perustuu vuoropuheluun opettajan ja oppilaan välillä. Analyysini perusteella ja sitä eri taidekasvatusmalleihin vertailemalla tulkitsen oman opetukseni olleen itseilmaisua korostavaa ja sen seurauksena myös oppilaiden töissä korostuu itseilmaisu. Kun oppilas kuvissaan ilmaisee itseään; kertoo itsestään, tunteistaan ja kokemuksistaan, tarjoutuu katsojalle tilaisuus kohdata kertoja uudella tavalla, oppia hänestä jotain uutta. Samalla tavalla kuin opettaja ”valitsee” eri taidekasvatusmalleista oman tapansa opettaa, niin oppilas ”valitsee” oman tapansa oppia. Itseilmaisua korostava tapa oppia tarjoaa oppilaalle yhden kielen lisää kertoa itsestään ja mitä useammin kuvia katsomme yhdessä ja erikseen, niin sitä paremmin voimme oppia toisemme tuntemaan. Vaikka opetuskokeiluni oli kertaluontoinen, oppilastöissä tarjoutui tilaisuus koko kouluyhteisölle ja niille, jotka ovat oppilaiden kanssa tekemisissä, ymmärtää heitä paremmin. Koululla, jossa opetuskokeiluni suoritin, monikulttuurisuus ilmeni oppilaiden erilaisina syntyperinä. Heidän vanhempansa olivat muuttaneet Suomeen eri maista ja osa heistä puhui äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea. Tutkimusprosessin aikana esiymmärrykseni monikulttuurisuudesta muovautui koskemaan yhä suurempaa erilaisten joukkoa. Aineiston perusteella kulttuurisesti erilaisia näyttävät olevan esim. tytöt ja pojat. Myös ympäröivä mediamaailma näyttäisi muovaavan meitä kulttuurisesti erilaisiksi. Monikulttuurinen taidekasvatus ei siten vaikuttaisi olevan pelkästään pääkaupunkiseudun koulujen maahanmuuttajavaltaisten oppilasjoukkojen sivistämistä yhä laajentuvalla käsityksellä taiteesta, vaan pikemminkin taiteen tuomista kaikkien lasten ulottuville kokemuksena. Samalla se tarjoaa tilaisuuden ilmaista itseään kulttuuritaustasta, kielestä tai muusta erilaisuudesta riippumatta.
Description
Supervisor
Vira, Riitta
Thesis advisor
Valaste, Pirjo
Keywords
taidekasvatus, integroiva taideopetus, itseilmaisu, monikulttuurisuus, suomalaistaustaisuus, ulkomaalaistaustaisuus, elämänpuutraditio
Other note
Citation