Supplier Involvement in New Product Development

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-08-19
Department
Major/Subject
Strategisk företagsledning
Mcode
IL3006
Degree programme
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Language
en
Pages
100 + 6
Series
Abstract
This Master’s Thesis constitutes one of the first deliverables of the REBUS-­‐research project at the Aalto University. The thesis aims at laying the ground work for further development of supplier involvement in NPD in the studied organizations as well as for future research on the topic conducted in the REBUS-­‐project. This is done firstly by providing a conceptualization of the issues related to supplier involvement in NPD and secondly, by empirically studying the current state and future aspirations related to supplier involvement in the focal case company as well as in three supplier organizations. The empirical part of this research takes an explorative embedded single-­‐case study approach and bases its findings on qualitative interview data. The findings of this research indicate that supplier involvement practices do exist in the focal company but that these to a large extent have emerged organically due to an underlying need in the organization and are not explicitly managed. Developing management processes for supplier involvement has during recent years become a priority for the executive sourcing management of the company and steps are being taken to develop necessary processes and structures. The need for processes that would improve communication and information flow between the focal company and its suppliers is also identified in the supplier companies included in this study. All three supplier companies communicate a wish to deepen and improve the current collaboration they have with their customer and additionally identify the focal company as one of the most advanced NPD collaboration partners they have in their customer base. Based on the findings from the empirical case study and the literature review, this research makes a number of suggestions to the focal company as a basis for future discussion. Additionally the findings of this research highlight a number of potential future research avenues in the context of the studied organizations. This research passes the tests of rigor for case studies and can thus be considered scientifically robust. Findings and suggestions should however be considered with the exploratory nature of the study in mind as the research does not claim generalizability beyond the specific scope within which the research was conducted.

Det här diplomarbetet utgör ett av de första slutresultaten av REBUS forskningsprojektet vid Aalto-­‐universitet. Arbetets syfte är att lägga grunden för framtida utveckling av leverantörssamarbete i produktutveckling vid det primära fallstudieföretaget samt för fortsatt forskning i ämnet som en del av REBUS projektet. Det här görs för det första genom att presentera en konceptualisering av delområdena relaterade till leverantörssamarbete och för det andra genom en empirisk studie av det nuvarande läget samt framtida målsättningar gällande leverantörssamarbete i fallstudieföretagen. Den empiriska delen av detta arbete tar ett explorativt fallstudie perspektiv och baserar sina resultat på kvalitativ intervjudata. Denna studies resultat indikerar att leverantörssamarbete i produktutveckling förekommer i det primära fallstudieföretage men att dessa aktiviter har uppkommit organiskt och inte är explicit ledda. Att utveckla ledningsprocesser för leverantörssamarbete har de senaste åren blivit en prioritet hos företagets högsta inköpsledning och steg har tagits mot att utveckla sådana processer. Vikten av processer som skulle förbättra kommunikationen och informationsflödet mellan den köpande organisationen och dess leverantörer är också identifierad av leverantörsföretagen som inkluderats i denna studie. Alla tre leverantörer har kommunicerat en önskan att fördjupa produktutvecklingssamarbetet med det köpandet företaget och klassificerar också detta företag som det med vilket de för tillfället har det djupaste samarbetet. Baserat på resultaten från den empiriska studien samt på litteraturstudien ger det här diplomarbetet ett antal förslag till det primära fallstudieföretaget vilka är ämnade att ligga som grund för fortsatta diskussioner. Därtill lyfter denna forsknings resultat fram ett antal potentiella områden för fortsatt forskning i sammanhanget utgjort at de studerade organisationerna. Denna forskning uppfyller kraven för rigorös fallstudieforskning och kan därför anses vara vetenskapligt robust. Resultaten och förslagen bör trots detta läsas med forskningens explorativa natur i åtanke i och med att forskningen inte hävdar någon generaliserbarhet utanför det specifika sammanhang den utförts i.
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Vuori, Mervi
Keywords
early supplier involvement, new product development, NPD collaboration, supplier relationships, tidigt leverantörssamarbete, produktutveckling, innovationssamarbete, leverantörsrelationer
Other note
Citation