European listed real estate: Determinants of cash holdings

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 59
Series
Abstract
The research studies the cash holding decisions of European listed real estate companies and how they are affected by firm-specific variables such as company size, leverage, cash flow and set of investment opportunities. The paper also aims to develop a simple model of the determinants of cash holdings within the listed real estate industry. Research questions:. 1. What are the firm-specific determinants of the level of cash holdings?. 2. What theory of cash holding does the empirical data of European listed real estate companies' support?. 3. Is there an optimal level of cash holding for the European listed real estate?. 4. Do REITs and REOCs differ in the level of cash holdings and why?. The empirical analysis is based on the annual company accounts of the set of companies belonging to the EPRA/NAREIT Europe Index (both REITs and non-REITs). The results indicate a negative relationship between leverage and cash holdings. Variables that make debt costly are typically variables that make cash advantageous, supporting the view that debt and cash are substitutes in terms of financing. Similarly high cash flow can be seen as substitute for cash holdings. Companies with more investment opportunities, on the other hand, tend to hold more cash as the cost of a cash shortfall would be higher for them. Also, markets tend to allow companies with high growth opportunities to hold more cash. Overall the results provide support for the trade-off model and against the financial hierarchy or the free cash flow/managerial discretion model. The results show that REITs and REOCs have cash holdings differ at statistically significant levels. It is likely that the mandatory dividend requirement is part of the reason but not the only reason why REITs hold little cash. The results indicate that maintaining access to low-cost external capital in the form of assets that could be sold easily or capital market financing is a key concern for REITs.

Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden rahavaroja ja yhtiökohtaisten muuttujien kuten yrityksen koon, vieraan pääoman määrän, yrityksen kassavirran ja sijoitusprojektien määrän vaikutusta rahavarojen kokoon. Tutkimuksessa pyritään myös kehittämään yksinkertainen malli listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden rahavarojen kokoon vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuskysymyksiä:. 1. Mitkä yrityskohtaiset muuttuja vaikuttavat rahavarojen kokoon?. 2. Mitä teoriaa eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusrahastojen empiirinen data tukee?. 3. Onko olemassa optimaalista rahavarojen tasoa?. 4. Eroavatko REIT:ien ja REOC:ien rahavarat toisistaan?. Empiirisessä analyysissa käytetään EPRA/NAREIT Europe Index:in yritysten vuotuisten konsernitilipaatosten tietoja. Tulosten mukaan vieraalla pääomalla ja rahavarojen koolla on käänteinen suhde. Muuttujat jotka lisäävät vieraan pääoman kustannuksia ovat myös tyypillisesti muuttujia, jotka lisäävät rahavarojen houkuttelevuutta. Samaan tapaan myös yrityksen kassavirta on vaihtoehto rahavarojen keraamiselle. Sen sijaan yrityksillä, joilla on runsaasti houkuttelevia sijoitusvaihtoehtoja, on tyypillisesti myös enemmän rahavaroja, koska rahavarojen loppumisen kustannus olisi niille suhteessa korkeampi. Tutkimuksen tulokset tukevat "trade-off' tai vaihtoehtoismallia rahoitushierarkiateorian tai vapaan kassavirran mallin sijaan. Tutkimuksen tulosten mukaan REIT:ien ja REOC:ien rahavarat ovat erikokoisia tilastollisesti merkitsevällä tasolla. REIT:ien osingonjakovelvoitteet selittävät osan tuloksesta, mutta eivät ole ainoa syy REIT:ien matalille rahavaroille.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Niskanen, Jaakko
Keywords
cash holdings, kassavarat, corporate liquidity, rahavarat, listed real estate, listatut kiinteistösijoitusyhtiöt, REIT, REIT, REOC
Other note
Citation