Materiaalihankintojen kehittäminen julkisessa organisaatiossa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
65 + [8] s.
Series
Abstract
This thesis is a case study that investigates the material procurement of a public organization. The goal of the thesis is to find ways for the procurement development while taking into account the public nature of the organization. Also the purchasing maturity and organizational structure are considered. The spend analysis revealed that procurement plays a major role for the organization. Almost all of the required materials and services were purchased from outside suppliers. It was also noted that the suppliers were strongly polarized: 90 % of the suppliers were responsible only from 10 % of the spend value. The polarization of suppliers was also present in the purchased materials. Based on the literature review and the interviews conducted in the case organization it became clear that the amount of small suppliers isn't caused by the public nature of the organization. It was discovered that the large number of small suppliers is a symptom of decentralized purchasing. In addition the procurement maturity of the organization was low. Interviews also suggested that cooperation between the decentralized teams con-ducting purchasing and centralized finance and administration unit was not working optimally. The biggest problems in purchasing were the lack of helpful tools and strong operative attitude towards procurement. In order to increase the procurement maturity a tool was created to assist in the first stages of the procurement process. It was also suggested to develop the procurement process into a more cooperative direction. The new procurement process should rely more on cross-functional teams trying to find the best possible solution. The tool that is presented in this thesis will help the person responsible for procurement to notice the most important aspects that influence the material being procured. The tool can also lead to increased knowledge about different best practices that can be applied in procurement. This increase of knowledge builds a foundation for further development in purchasing.

Tässä työssä tutkittiin tapaustutkimuksen avulla, miten julkisen organisaation materiaalihankintoja voidaan kehittää. Työssä kartoitettiin kohdeorganisaatioon vaikuttavien ulkoisten ja sisäisten tekijöiden osuutta hankintojen nykytilaan ja valittiin sopivimmat keinot hankintojen kehittämiseksi. Hankintoja analysoitaessa huomattiin, että niiden merkitys organisaatiolle oli hyvin suuri, koska lähes kaikki palvelut sekä materiaalit hankitaan ulkopuolisilta toimittajilta. Lisäksi selvisi, että suurin osa hankintojen rahallisesta arvosta keskittyy muutamalle toimittajalle, mutta pienten toimittajien määrä on erittäin suuri. Materiaalihankinnoissa tilanne on samankaltainen. Kirjallisuustutkimuksen ja organisaatiossa tehtyjen haastattelujen perusteella voidaan sanoa, että pienten toimittajien suuri määrä ei liity ulkopuolisiin tekijöihin kuten hankintalakien vaatimuksiin. Toimittajien suuri määrä on oire organisaation harjoittamasta hajautetusta hankinnasta ja hankintatoimen alhaisesta kypsyydestä. Alhainen kypsyys näkyy hankintaprosessia tukevien apuvälineiden puuttumisena. Lisäksi hankintaprosessin vastuunjaossa ja yhteistyössä on kehitettävää hankintaa suorittavien tiimien ja keskitetyn talous- ja hallintoyksikön välillä. Koska suurimpana ongelmana nähtiin hankintaprosessia helpottavien apuvälineiden puuttuminen, luotiin hankintojen avuksi työkalu, jonka tarkoituksena on auttaa hankinta-prosessin ensimmäisissä vaiheissa. Lisäksi ehdotettiin, että hankintaprosessin organisointia kehitettäisiin kohti ryhmässä toimimista, jotta hankintojen vastuuhenkilö saisi tarpeellista tukea eri alojen asiantuntijoilta hankintaprosessin eri vaiheissa. Diplomityössä esitetty työkalu auttaa hankintojen vastuuhenkilöä huomioimaan materiaalihankinnan tärkeimmät ominaisuudet jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi siinä annettavat ehdotukset voivat lisätä tietoisuutta materiaalihankintoihin vaikuttavista tekijöistä ja hankintaprosessissa sovellettavista parhaista käytännöistä. Tämä luo pohjaa materiaali- ja muiden hankintojen jatkokehittämiselle tulevaisuudessa.
Description
Supervisor
Tanskanen, Kari
Thesis advisor
Lähdetie, Artturi
Keywords
hankintatyökalu, hankintatoimi, julkinen hankinta, Kraljicin matriisi, hankintojen kypsyys, procurement tool, purchasing, public procurement, Kraljic's matrix, procurement maturity
Citation