Maximum A Posteriori for Acoustic Model Adaptation in Automatic Speech Recognition

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-10-19
Department
Major/Subject
Signaalinkäsittely
Mcode
S3013
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka (TS2005)
Language
en
Pages
65
Series
Abstract
The purpose of the acoustic model in Automatic Speech Recognition system is to model the acoustic properties of the speech. Speech, however, has a lot of internal variation making development of a general acoustic model for all purposes an extremely difficult. Adaptation is used to tune the general acoustic models into a specific task, in order to improve the performance of the system. Maximum A Posteriori (MAP) adaptation is one of the most common acoustic model adaptation techniques in the speech recognition. MAP adaptation scheme in AaltoASR, Automatic Speech Recognition system of Aalto University, was implemented for this thesis. Implementation was tested with speaker adaptation and compared with constrained Maximum Likelihood Linear Regression (MLLR) adaptation to confirm that implementation functions properly. Results were the same as in previous studies, thus it was concluded that implementation is function correctly. Constrained MLLR adaptation performs better when the adaptation set is less than 10 minutes, otherwise MAP adaptation is superior. MAP implementation has other uses besides the adaptation. It successfully reduced the size of the acoustic model while improving the performance. MAP was also used to adapt colloquial language by giving more weight to the chosen corpus after Maximum Likelihood or discriminative training.

Puheentunnistimen akustisella mallilla mallinnetaan puheen akustisia ominaisuuksia. Puhetta on kuitenkin monentyylistä ja puhe vaihtelee jopa puhujittain suuresti. Akustisen mallin täytyykin mallintaa puhetta laaja-alaisesti toimiakseen tyydyttävästi arkisissa olosuhteissa. Kaikkiin tilanteisiin soveltuvan akustisen mallin opettaminen ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista. Tästä syystä akustisia malleja viritetään tiettyihin olosuhteisiin esimerkiksi adaptaatiolla. Yksi yleisimmistä adaptaatiomenetelmistä on Maximum A Posteriori (MAP) adaptaatio. Tässä työssä esitellään MAP adaptaation implementoiti AaltoASR puheentunnistusjärjestelmään, ja tutkitaan mihin tarkoituksiin adaptaatiota voidaan soveltaa. MAP adaptaatiota verrattiin Constrained Maximum Likelihood Linear Regression (CMLLR) -adaptaatioon puhuja-adaptaatiokokeessa implementaation toimivuuden varmistamiseksi. Todettiin, että CMLLR adaptaatio suoriutuu paremmin, jos adaptointiaineiston määrä on alle 10 minuuttia. Aineiston ollessa yli 10 minuuttia MAP adaptaatio on puolestaan soveltuvampi valinta, sillä MAP hyötyy adaptointiaineiston kasvusta enemmän kuin CMLLR. Tulokset vastaavat aikaisempia tutkimuksia, joissa MAP ja CMLLR adaptaatiota on verrattu keskenään. Lisäksi huomattiin, että MAP implementointia voidaan käyttää myös akustisen mallin koon pienentämiseen sekä painottamaan tiettyä osaa opetusaineistosta tavallisen Maximum Likelihood tai diskriminatiivisen opetuksen jälkeen. Aineiston painottamismenetelmää testattin puhekielen adaptoimiseen.
Description
Supervisor
Kurimo, Mikko
Thesis advisor
Enarvi, Seppo
Keywords
automatic speech recognition, adaptation, maximum a posteriori, acoustic model
Citation