Selvitys lähikenttäkuvantamiseen perustuvan sensorijärjestelmän ominaisuuksista sovellusten kannalta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2007
Major/Subject
Applied Electronics
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
55
Series
Abstract
Väestön nopea ikääntyminen teollisuusmaissa ja erityisesti Suomessa asettaa terveyden- ja vanhustenhoidon järjestelmät valtavien haasteiden eteen. Samaan aikaan kuin saatavilla olevan työvoiman ja veronmaksajien määrä vähenee kasvaa juuri sen väestöryhmän osuus yhteiskunnassa, joka vaatii eniten terveydenhuollon palveluita. Ratkaisua tähän vaikeaan yhtälöön on lähdetty laajalti hakemaan uuden tekniikan tarjoamista mahdollisuuksista, joiden avulla vanhusten asumista omassa kodissa voidaan tukea ja ajallisesti pidentää. Tätä tarvetta silmällä pitäen on kehitetty myös Teknillisen korkeakoulun Sovelletun elektroniikan laboratoriossa syntynyt ELSI-järjestelmä. ELSI-järjestelmän avulla voidaan seurata ja paikallistaa henkilöitä kiinteistöissä kuten vanhustenhoitolaitoksissa, sairaaloissa tai yksityisissä kodeissa sekä mitata heidän elintoimintojaan niin kaatumistapauksissa lattialla kuin myös vuoteessa maatessa. Järjestelmä perustuu kapasitiivisiin antureihin, jotka voidaan asentaa esimerkiksi lattiapinnoitteen alle tai vuoteeseen. RFID-toteutus mahdollistaa edelleen havaittujen henkilöiden yksilöimisen. Terveydenhuollon kentän lisäksi tekniikka tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi myös taloautomaation ja kulunvalvonnan tarpeisiin. Tässä diplomityössä pyrittiin laaja-alaisen katsauksen tekemiseen järjestelmän tämänhetkisistä kehitysvaihtoehdoista painopisteen ollessa antureiden puolella, koska kyseisen osa-alueen analyysi oli ollut aikaisemmin vähäisempää. Lisäksi työhön sisältyi muutamien pilottihankkeissa esiin tulleiden ongelmien käsittelyä ja ratkomista. Tehdyn tutkimuksen pohjalta esitetään ajatuksia niistä kehityssuunnista ja jatkotutkimusvaihtoehdoista, jotka nähtiin potentiaalisesti tehokkaimmiksi järjestelmän ongelmakohtien ratkomisen kannalta.

The rapid aging of the population in the industrialized countries and especially in Finland brings great challenges to health care and elderly care systems. In the same time than available labor force declines in the society grows the amount of people which needs most health care services. There have been increasing tendency to look the solution for this difficult equation from the possibilities provided by the new technologies, which enable the elderly people to live longer in their own homes. An ELSI system, which have been developed in Applied electronics laboratory in Helsinki University of Technology, is also dedicated for this matter. The ELSI system can be used to monitor people in buildings like old-age homes, hospitals and private homes and also to measure vital signs of persons in falling cases and in beds. The system is based on capacitive sensors, which can be installed under a floor surface or in beds. A RFID feature makes it also possible to identify persons detected by the sensors. In addition to the field of health care services the system can also provide new possibilities to building automation and access control. The aim of this master's thesis was to make an extensive look for systems developing possibilities. Focus was decided to be in features of the sensors and thesis also includes some solution suggestions to problems which have arisen during the use of the system. Based on the conducted research there is also suggestions made for the systems future development.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo; Prof.
Thesis advisor
Linnavuo, Matti; Lab.ins.
Keywords
capacitive near field imaging, ELSI, RFID, kapasitiivinen lähikenttäkuvantaminen, ELSI, RFID
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-010100