Frequency-Warped Linear Prediction and Speech Analysis

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
en
Pages
xi + 72
Series
Abstract
Lineaarinen ennustaminen on digitaalisessa signaalinkäsittelyssä paljon käytetty menetelmä spektrin verhokäyrän estimointiin. Spektrin verhokäyrämallit ovat käyttökelpoisia esimerkiksi monissa puheanalyysisovelluksissa, kuten automaattisen puheentunnistuksen piirteiden muodostusvaiheessa. Tavallisen lineaarisen ennustamisen käyttämä taajuusesitys voidaan muuntaa niin sanotuilla varppaustekniikoilla siten, että signaalinkäsittelyjärjestelmän taajuusresoluutio vastaa esimerkiksi ihmisen kuulon mukaista Bark-asteikkoa. Taajuusalueessa varpatulla lineaarisella ennustamisella voidaan täten tuottaa kuulon taajuusresoluutiota vastaavia spektrimalleja laajakaistaisista signaaleista. Menetelmän etuna on se, että auditorisesti olennainen informaatio voidaan kuvata pienemmällä määrällä malliparametreja. Tämä diplomityö käsittelee taajuusvarpatun lineaarisen ennustamisen toteutuksia erityisesti puheen spektrin mallintamisen kannalta. Työssä on kehitetty objektiivisia mallien laatumittoja, joilla on tarkasteltu tavallisen ja Bark-asteikolle varpatun lineaarisen ennustamisen keskeisiä eroja. Bark-asteikolle varpatulle lineaariselle ennustamiselle on määritetty näiden mittojen avulla puhekommunikaation kannalta sopivin alennettu asteluku eli malliparametrien määrä. Lisäksi työssä on tutkittu ja vertailtu keskenään kahta kehyspohjaista ja kahta laskennallisesti hieman tehokkaampaa adaptiivista menetelmää. Työssä on selvitetty, miten eri menetelmien aikaresoluutio voidaan parhaiten asettaa halutuksi.
Description
Supervisor
Laine, Unto K.
Keywords
frequency warping, taajuusvarppaus, linear prediction, varppaus, speech analysis, lineaarinen ennustaminen, lineaariprediktio, puheanalyysi
Other note
Citation