Remain impossible

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2016 Auer
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
70
Series
Abstract
The work takes place at the intersection of art, academy, everyday life and radical politics. It examines these phenomena and their interrelatedness through four separate processes: video, exhibition, text and performance that intertwine into one cross-disciplinary constellation of thought. The work examines the effect of form on content by breaking away from conventional narration. The text is a destructured experimental essay that aims to find ways to illuminate the radical possibilities of doing away with the hierarchy of everyday life and art, along with other hierarchies. It does this through examples from the personal history of the author and through presenting these alongside her artistic activity. Moments of personal history are seen as performative works of art. The fragmented form of the work is due to the author's alleged mental illness, namely Borderline Personality Disorder. The form is a consequence of the disorder, but it also serves a purpose of its own. Unconventional ways of writing bring about new ways of reading and thinking. Unconventional visual presentation brings about new ways of seeing. We live in a world where information and its control equal power. Forms of information, visual and verbal, are subject to traditions and rules. This work examines the political possibilities of dismantling that power through breaking those forms. A particular site of power examined is the author's personal experience of growing up as transgender and being denied recognition and health care because of her being pathologized as mentally ill.

Teos toimii taiteen, akatemian, radikaalin politiikan ja jokapäiväisen elämän risteämäkohdassa. Se tutkii näitä ilmiöitä ja niiden yhteenliittymiä neljän erillisen prosessin kautta. Video, näyttely, teksti ja performanssi kietoutuvat yhdeksi poikkitaiteelliseksi ajatusmuodostelmaksi. Teos tutkii muodon vaikutusta sisältöön irroittautumalla perinteisestä kerronnasta. Teksti on hajoitettu kokeellinen essee, joka pyrkii löytämään radikaaleja mahdollisuuksia taiteen ja arkielämän välisen hierarkian rikkoutumisesta muiden hierarkioiden mukana. Taiteilijan henkilöhistoria ja hänen taiteellinen toimintansa rinnastetaan toisiina. Käänteentekeviä elämäntapahtumia tuodaan esiin performanssiteoksina. Työn pirstaleinen muoto johtuu taiteilijalla epäillystä epävakaasta persoonallisuushäiriöstä. Vaikka muoto on seurausta sairaudesta, sillä on myös tarkoituksensa. Epätavalliset kirjoitusmenetelmät saavat aikaan epätavallisia tapoja lukea ja ajatella. Epätavalliset kuvalliset esitystavat saavat aikaan uusia tapoja nähdä. Elämme maailmassa, jossa informaatio ja sen hallinta on valtaa. Informaation muodot, visuaaliset ja kielelliset, ovat perinteiden ja sääntöjen alaisia. Teos tutkii muotojen rikkomista valtarakenteita purkavana poliittisena toimintana. Vallan alue, jota tutkitaan tarkemmin, on tekijän henkilökohtainen kokemus transsukupuolisena kasvamisesta ja ulkoapäin tulevasta määrittelystä, jonka äärimmäisin manifesti on mielisairaaksi patologisointi.
Description
Supervisor
Ryynänen, Max
Thesis advisor
Ryynänen, Max
Keywords
experimental, anarchy, transgender, performance, conceptual art
Other note
Citation