Variation-Tolerant XML Messaging in Service-Oriented Systems

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Tietämystekniikka
Mcode
T-93
Degree programme
Language
en
Pages
61+9
Series
Abstract
Service-orientation is a network paradigm that focuses on decentralized organization of work, but autonomy of actors brings uncertainty to connections and message contents. Therefore, a need for variation tolerance emerges. This thesis examines variation tolerance in the context of document-oriented XML messaging. The research questions are: what features of messaging systems determine the limits of variation in the messages, and what kind of system design allows for maximal variation in messages? The questions were answered by studying the expectations of the messaging participants and by identifying the elements in messages that the participants need to have shared knowledge of. The variation-enabling elements were found to be the application protocol(s), the messaging language, and the content restriction method the recipient uses in determining the acceptability of messages. After inspection of the features of an ideal variation-tolerant system, the most prominent system design for a variation-tolerant system was found to consist of (1) independence from the application protocol verbs, (2) a graph language, and (3) an ontology-based restriction method. In order to achieve the benefits of variation tolerance, enabling variation tolerance is not sufficient: it needs to be utilized in an appropriate manner. Therefore, a sample implementation is provided.

Palvelusuuntautuneisuus on verkkomalli, joka perustuu työn hajauttamiseen autonomisille yksiköille. Verkon jäsenten autonomisuus aiheuttaa yhteyksien ja viestisisältöjen epävarmuutta, synnyttäen tarpeen vaihtelun siedolle. Tässä työssä tutkitaan vaihtelusietoisuutta dokumenttisuuntautuneessa XML-viestinnässä. Tutkimusongelmat ovat: Mitkä viestintäjärjestelmien ominaisuudet määräävät vaihtelun rajat viesteissä, ja millainen järjestelmäkokoonpano sallii mahdollisimman paljon vaihtelua viesteissä? Kysymyksiin vastattiin tarkastelemalla viestinnän osapuolien odotuksia, ja tunnistamalla ne elementit viesteissä, joista osapuolilla on oltava yhteistä tietoa. Vaihtelun mahdollistaviksi elementeiksi tunnistettiin sovellusprotokolla, viestien kieli sekä sisällön rajoitusmekanismi, jolla vastaanottaja päättää sanoman hyväksyttävyydestä. Vaihtelusietoisten järjestelmien ihanneominaisuuksien tarkastelun jälkeen lupaavimman vaihtelusietoisen järjestelmän havaittiin koostuvan (1) riippumattomuudesta sovellusprotokollan verbeistä, (2) graafikielestä ja (3) ontologioihin pohjautuvasta rajoitusmekanismista. Variaatiotoleranssin etujen hyödyntämiseksi variaatiotoleranssin mahdollistaminen ei riitä, vaan se pitää myös hyödyntää sopivalla tavalla. Sen vuoksi esitetään myös esimerkkitoteutus.
Description
Supervisor
Syrjänen, Markku
Thesis advisor
Laitkorpi, Markku
Keywords
variation, vaihtelu, service-orientation, palvelusuuntautuneisuus, web services, verkkopalvelut, XML, XML, RDF, RDF
Other note
Citation