Living Labs as Open Innovation Networks - Networks, Roles and Innovation Outcomes

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorLeminen, Seppo
dc.contributor.departmentTuotantotalouden laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Industrial Engineering and Managementen
dc.contributor.labLearning organizationsen
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Scienceen
dc.contributor.supervisorVartiainen, Matti, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.date.accessioned2015-09-29T09:01:50Z
dc.date.available2015-09-29T09:01:50Z
dc.date.defence2015-11-06
dc.date.issued2015
dc.description.abstractThe importance and benefits of open innovation networks are widely accepted. Enterprises and other organisations are increasingly utilizing a variety of open innovation networks in different contexts. This study defines a living lab as a concept including real-life environments, a multitude of different stakeholders, and the importance of users as a part of innovation activities. Living labs are interesting because they represent a new way of organizing innovation activities by facing parallel socio-economic challenges and technological opportunities. This study aims to understand networks, user and stakeholder roles, and outcomes generated in living labs. The study has the following research questions: (1) What is a living lab, from a network perspective? (2) What roles do users and stakeholders have in living lab networks? (3) How do network structures affect outcomes in living labs? The research paradigm of this dissertation is grounded in constructivism. This study applies abductive reasoning as the research approach, where the study is grounded in literature on living labs and consists of empirical data on 26 living labs in Finland, Sweden, Spain and South Africa. The study offers many theoretical contributions and defined concepts for the living labs literature. Among the theoretical contributions, this study identifies seven new stakeholder roles (coordinator, builder, messenger, facilitator, orchestrator, integrator and informant), and four role patterns (role ambidexterity, reciprocity, temporality and multiplicity) in living labs. Next, this study highlights that collaboration and outcomes in living labs are achieved in the absence of strict objectives. This contribution is unique: many other studies on innovation propose that innovation activities should be managed and controlled. Further, this study identifies centralised, decentralised and distributed networks structures in living lab networks and uses them to analyse innovation activities in living labs. This study also reveals that network structures support the various types of innovations in living lab networks. This study offers tools and frameworks for managers and researchers to understand, identify and categorise open innovation networks and pursue innovation development in open innovation networks, particularly in living lab networks. For the future, this dissertation suggests nineteen propositions and a range of other research opportunities for open innovation networks and particularly living labs but also for contingency theory and the resource-based view.  en
dc.description.abstractAvointen innovaatioverkkojen merkitys ja hyödyt ovat laajalti hyväksyttyjä. Yritykset ja muut organisaatiot hyödyntävät yhä enemmän avoimia innovaatioverkkoja eri konteksteissa.  Väitöskirja määrittelee living labin koostuvan tosielämän ympäristöistä, lukuisista eri toimijoista ja korostavan käyttäjien merkitystä innovaatiotoiminnassa. Living labit ovat mielenkiintoisia, sillä ne edustavat uutta tapaa organisoida innovaatiotoimintaa, joissa kohdataan rinnakkaisia sosioekonomisia haasteita ja teknologisia mahdollisuuksia. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää living lab -verkkoja, toimijoiden ja käyttäjien rooleja sekä living labeissä syntyviä innovaatioita. Väitöskirjan tutkimuskysymykset ovat: (1) Mikä living lab on verkkojen näkökulmasta? (2) Millaisia rooleja käyttäjillä ja toimijoilla on living lab -verkoissa? (3) Miten living lab -verkkojen rakenteet vaikuttavat niiden tuloksiin? Väitöskirja perustuu konstruktivismiin. Työssä hyödynnetään abduktiivista tutkimusotetta, joka rakentuu living labbejä käsittelevään kirjallisuuteen sekä Suomesta, Ruotsista, Espanjasta ja Etelä-Afrikasta kerätyn 26 living labiä sisältävän empiirisen datan vuoropuheluun. Tutkimus tarjoaa monia tuloksia sekä konsepteja living lab -kirjallisuuteen.  Esimerkiksi väitöskirja tunnistaa seitsemän uutta toimijan roolia (koordinaatttori, rakentaja, viestinviejä, fasilitaattori, orkestraattori, integraattori ja informaattori) sekä neljä roolin muotoa (roolin samanaikaisuus, molemmin-puolisuus, väliaikaisuus ja moninaisuus). Tämä tutkimus korostaa, että living labsissä saavutetaan tuloksia ilman tiukkoja ennalta määriteltyjä tavoitteita. Tämä tulos on ainutlaatuinen koska aiemmat tutkimukset ehdottavat, että innovaatiotoiminta tulisi olla ennalta määriteltyä ja hallittavaa. Lisäksi väitöskirja tunnistaa keskitetyn, hajautetun ja moninkertaisen verkon rakenteet living lab -verkoissa ja käyttää niitä innovaatiotoiminnan analysointiin living labseissa. Väitöskirjassa kuvataan verkkorakenteiden tukevan erityyppisten innovaatioiden syntymistä living lab -verkoissa. Tutkimus tarjoaa työkaluja ja viitekehyksiä johtajille ja tutkijoille avoimen innovaation verkkojen, erityisesti living lab -verkkojen ymmärtämiseen, tunnistamiseen ja luokittelemiseen sekä niiden kehittämiseen. Tämä väitöskirja esittää yhdeksäntoista propositiota ja monia muita tutkimusmahdollisuuksia avoimiin innovaatioverkkoihin ja erityisesti living labeihin mutta myös kontingenssiteoriaan ja resurssipohjaiseen näkemykseen. fi
dc.format.extent243 + app. 107
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.isbn978-952-60-6375-1 (electronic)
dc.identifier.isbn978-952-60-6374-4 (printed)
dc.identifier.issn1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17899
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-952-60-6375-1
dc.language.isoenen
dc.opnBogers, Marcel, Prof., University of Copenhagen, Denmark
dc.publisherAalto Universityen
dc.publisherAalto-yliopistofi
dc.relation.haspart[Publication 1]: Leminen, S. and Westerlund, M. (2012) “Towards Innovation in Living Labs Networks”, International Journal of Product Development, Vol. 17, No. 1/2, pp. 43-59. DOI: 10.1504/IJPD.2012.051161
dc.relation.haspart[Publication 2]: Leminen, S., Westerlund, M. and Nyström, A.-G. (2014) “On Becoming Creative Consumers – User Roles in Living Labs Networks”, International Journal of Technology Marketing, Vol. 9, No. 1, pp. 33-52. DOI: 10.1504/IJTMKT.2014.058082
dc.relation.haspart[Publication 3]: Nyström, A.-G., Leminen, S., Westerlund, M. and Kortelainen, M. (2014) “Actor Roles and Role Patterns Influencing Innovation in Living Labs”, Industrial Marketing Management, Vol. 43, No. 3, pp. 483–495. DOI: 10.1016/j.indmarman.2013.12.016
dc.relation.haspart[Publication 4]: Leminen, S. (2013) “Coordination and Participation in Living Lab Networks”, Technology Innovation Management Review, Vol. 3, No. 11, pp. 5-14.
dc.relation.haspart[Publication 5]: Leminen, S., Westerlund, M., Nyström, A.-G. and Kortelainen, M. (2015a in press) “The Effect of Network Structure on Radical Innovation in Living Labs”, Journal of Business Industrial Marketing.
dc.relation.ispartofseriesAalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONSen
dc.relation.ispartofseries132/2015
dc.revBallon, Pieter, Prof., Vrije Universiteit Brussel, Belgium
dc.revWareham, Jonathan, Prof., ESADE Business and Law Schools
dc.subject.keywordliving laben
dc.subject.keywordnetworken
dc.subject.keywordroleen
dc.subject.keywordinnovationen
dc.subject.keywordinnovation outcomeen
dc.subject.keywordopen innovationen
dc.subject.keywordresource-based viewen
dc.subject.keywordcontingency theoryen
dc.subject.keywordliving laboratoryen
dc.subject.keywordliving labbingen
dc.subject.keywordliving lab networken
dc.subject.keywordopen innovation networken
dc.subject.keywordnetwork structureen
dc.subject.keywordinhalation-dominated innovationen
dc.subject.keywordexhalation-dominated innovationen
dc.subject.keywordresearch streamen
dc.subject.keywordpropositionen
dc.subject.keywordverkkofi
dc.subject.keywordroolifi
dc.subject.keywordinnovaatiofi
dc.subject.keywordavoin innovaatiofi
dc.subject.keywordresurssipohjainen näkemysfi
dc.subject.keywordkontingenssiteoriafi
dc.subject.keywordliving lab verkkofi
dc.subject.keywordavoin innovaatioverkkofi
dc.subject.keywordverkon rakennefi
dc.subject.keywordtutkimusvirtausfi
dc.subject.keywordpropositiofi
dc.subject.otherOrganisations, Corporationsen
dc.subject.otherDesignen
dc.subject.otherIndustrial engineeringen
dc.subject.otherWorken
dc.titleLiving Labs as Open Innovation Networks - Networks, Roles and Innovation Outcomesen
dc.titleLiving Labs as Open Innovation Networks - Networks, Roles and Innovation Outcomesfi
dc.typeG5 Artikkeliväitöskirjafi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotDoctoral dissertation (article-based)en
dc.type.ontasotVäitöskirja (artikkeli)fi
local.aalto.archiveyes
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_64698
local.aalto.formfolder2015_09_29_klo_11_55
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
isbn9789526063751.pdf
Size:
2.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format