Living Labs as Open Innovation Networks - Networks, Roles and Innovation Outcomes

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2015-11-06
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
243 + app. 107
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 132/2015
Abstract
The importance and benefits of open innovation networks are widely accepted. Enterprises and other organisations are increasingly utilizing a variety of open innovation networks in different contexts. This study defines a living lab as a concept including real-life environments, a multitude of different stakeholders, and the importance of users as a part of innovation activities. Living labs are interesting because they represent a new way of organizing innovation activities by facing parallel socio-economic challenges and technological opportunities. This study aims to understand networks, user and stakeholder roles, and outcomes generated in living labs. The study has the following research questions: (1) What is a living lab, from a network perspective? (2) What roles do users and stakeholders have in living lab networks? (3) How do network structures affect outcomes in living labs? The research paradigm of this dissertation is grounded in constructivism. This study applies abductive reasoning as the research approach, where the study is grounded in literature on living labs and consists of empirical data on 26 living labs in Finland, Sweden, Spain and South Africa. The study offers many theoretical contributions and defined concepts for the living labs literature. Among the theoretical contributions, this study identifies seven new stakeholder roles (coordinator, builder, messenger, facilitator, orchestrator, integrator and informant), and four role patterns (role ambidexterity, reciprocity, temporality and multiplicity) in living labs. Next, this study highlights that collaboration and outcomes in living labs are achieved in the absence of strict objectives. This contribution is unique: many other studies on innovation propose that innovation activities should be managed and controlled. Further, this study identifies centralised, decentralised and distributed networks structures in living lab networks and uses them to analyse innovation activities in living labs. This study also reveals that network structures support the various types of innovations in living lab networks. This study offers tools and frameworks for managers and researchers to understand, identify and categorise open innovation networks and pursue innovation development in open innovation networks, particularly in living lab networks. For the future, this dissertation suggests nineteen propositions and a range of other research opportunities for open innovation networks and particularly living labs but also for contingency theory and the resource-based view.  

Avointen innovaatioverkkojen merkitys ja hyödyt ovat laajalti hyväksyttyjä. Yritykset ja muut organisaatiot hyödyntävät yhä enemmän avoimia innovaatioverkkoja eri konteksteissa.  Väitöskirja määrittelee living labin koostuvan tosielämän ympäristöistä, lukuisista eri toimijoista ja korostavan käyttäjien merkitystä innovaatiotoiminnassa. Living labit ovat mielenkiintoisia, sillä ne edustavat uutta tapaa organisoida innovaatiotoimintaa, joissa kohdataan rinnakkaisia sosioekonomisia haasteita ja teknologisia mahdollisuuksia. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää living lab -verkkoja, toimijoiden ja käyttäjien rooleja sekä living labeissä syntyviä innovaatioita. Väitöskirjan tutkimuskysymykset ovat: (1) Mikä living lab on verkkojen näkökulmasta? (2) Millaisia rooleja käyttäjillä ja toimijoilla on living lab -verkoissa? (3) Miten living lab -verkkojen rakenteet vaikuttavat niiden tuloksiin? Väitöskirja perustuu konstruktivismiin. Työssä hyödynnetään abduktiivista tutkimusotetta, joka rakentuu living labbejä käsittelevään kirjallisuuteen sekä Suomesta, Ruotsista, Espanjasta ja Etelä-Afrikasta kerätyn 26 living labiä sisältävän empiirisen datan vuoropuheluun. Tutkimus tarjoaa monia tuloksia sekä konsepteja living lab -kirjallisuuteen.  Esimerkiksi väitöskirja tunnistaa seitsemän uutta toimijan roolia (koordinaatttori, rakentaja, viestinviejä, fasilitaattori, orkestraattori, integraattori ja informaattori) sekä neljä roolin muotoa (roolin samanaikaisuus, molemmin-puolisuus, väliaikaisuus ja moninaisuus). Tämä tutkimus korostaa, että living labsissä saavutetaan tuloksia ilman tiukkoja ennalta määriteltyjä tavoitteita. Tämä tulos on ainutlaatuinen koska aiemmat tutkimukset ehdottavat, että innovaatiotoiminta tulisi olla ennalta määriteltyä ja hallittavaa. Lisäksi väitöskirja tunnistaa keskitetyn, hajautetun ja moninkertaisen verkon rakenteet living lab -verkoissa ja käyttää niitä innovaatiotoiminnan analysointiin living labseissa. Väitöskirjassa kuvataan verkkorakenteiden tukevan erityyppisten innovaatioiden syntymistä living lab -verkoissa. Tutkimus tarjoaa työkaluja ja viitekehyksiä johtajille ja tutkijoille avoimen innovaation verkkojen, erityisesti living lab -verkkojen ymmärtämiseen, tunnistamiseen ja luokittelemiseen sekä niiden kehittämiseen. Tämä väitöskirja esittää yhdeksäntoista propositiota ja monia muita tutkimusmahdollisuuksia avoimiin innovaatioverkkoihin ja erityisesti living labeihin mutta myös kontingenssiteoriaan ja resurssipohjaiseen näkemykseen. 
Description
Supervising professor
Vartiainen, Matti, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Keywords
living lab, network, role, innovation, innovation outcome, open innovation, resource-based view, contingency theory, living laboratory, living labbing, living lab network, open innovation network, network structure, inhalation-dominated innovation, exhalation-dominated innovation, research stream, proposition, verkko, rooli, innovaatio, avoin innovaatio, resurssipohjainen näkemys, kontingenssiteoria, living lab verkko, avoin innovaatioverkko, verkon rakenne, tutkimusvirtaus, propositio
Parts
 • [Publication 1]: Leminen, S. and Westerlund, M. (2012) “Towards Innovation in Living Labs Networks”, International Journal of Product Development, Vol. 17, No. 1/2, pp. 43-59.
  DOI: 10.1504/IJPD.2012.051161 View at publisher
 • [Publication 2]: Leminen, S., Westerlund, M. and Nyström, A.-G. (2014) “On Becoming Creative Consumers – User Roles in Living Labs Networks”, International Journal of Technology Marketing, Vol. 9, No. 1, pp. 33-52.
  DOI: 10.1504/IJTMKT.2014.058082 View at publisher
 • [Publication 3]: Nyström, A.-G., Leminen, S., Westerlund, M. and Kortelainen, M. (2014) “Actor Roles and Role Patterns Influencing Innovation in Living Labs”, Industrial Marketing Management, Vol. 43, No. 3, pp. 483–495.
  DOI: 10.1016/j.indmarman.2013.12.016 View at publisher
 • [Publication 4]: Leminen, S. (2013) “Coordination and Participation in Living Lab Networks”, Technology Innovation Management Review, Vol. 3, No. 11, pp. 5-14.
 • [Publication 5]: Leminen, S., Westerlund, M., Nyström, A.-G. and Kortelainen, M. (2015a in press) “The Effect of Network Structure on Radical Innovation in Living Labs”, Journal of Business Industrial Marketing.
Citation