Kuva käsittelyssä. Tutkimus valokuvan luonteen muutoksesta kuvankäsittelyssä.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
18
Series
Abstract
Tutkielma käsittelee sitä, kuinka valokuvan luonne muuttuu digitaalisessa kuvankäsittelyssä ja miten tämän luonteen muutos vaikuttaa kuvan katsojaan. Tutkimuksen tavoitteina olivat kuvan-käsittelyn määrittely, kuvankäsittelyn tavoitteiden määrittely, kuvankäsittelyn opetuksen merki-tyksen selvittäminen ja pohdinta kuvankäsittelyn merkityksestä taidekasvattajalle. Tutkielmassa kuvankäsittelyä tarkastellaan laadullisella sisällön analyysilla, jossa tutkittavasta ilmiöstä muodostetaan aineiston pohjalta tiivistetty kuvaus ja johtopäätökset. Valokuvan ja ku-vankäsittelyn määrittämiseksi tutkielman tekijä tutustui erilaisiin teksteihin, joista tärkeimmiksi muodostuivat semiootikko Roland Barthesin Valoisa huone -kirja, Juha Suonpään Petokuvan raa-dollisuus -väitöskirja ja Janne Seppäsen Katseen voima -kirja. Valokuvan Barthes määrittelee valonsäteiden sidokseksi. Valonsäteet sitovat yhteen reaalimaail-man hetken ja kameraan tallentuneen kuvan. Valokuva on siis ottajansa subjektiivinen näkemys, mutta objektiivinen esitys. Valokuvan objektiivinen esitys, aika- ja paikkasidos voidaan rikkoa kuvankäsittelyllä, jolla pystytään katkaisemaan valonsäteiden sidokset. Valokuva muuttuu tällöin käsittelijän subjektiiviseksi ajan ja paikan sidonnaisuuden menettäneeksi esitykseksi, epäkuvaksi. Reaalimaailmasta irrotetuilla epäkuvilla tuotetaan visuaalisia järjestyksiä, jotka luovat katsojalle mielikuvia. Mielikuvilla epäkuvan tuottaja pyrkii vaikuttamaan katsojaan ja vaikuttamalla saa-maan valtaa itselleen. Tuottajan vaikuttamisen keinoista vailla tietoa oleva katsoja luovuttaa val-tansa kuvan tuottajalle. Kuvankäsittelyllä tavoitellaan siis valtaa, pyritään ylläpitämään sitä tai palauttamaan, niin tuottajan näkökulmasta kuin katsojankin. Tutkielma esittelee pohdintaa ku-vankäsittelyn valta-asemasta ja opetuksen vaikutuksesta valtaan visuaalisessa kulttuurissa.
Description
Supervisor
Tervahartiala, Marika
Keywords
valokuva, kuvankäsittely, kuvamanipulaatio, visuaalinen kulttuuri, mediakasvatus, epäkuva
Other note
Citation