The system of classifying indoor climate risks in existing schools

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
Rak-43
Degree programme
Language
fi
Pages
102 s. + liitt. 54 s.
Series
Abstract
Indoor climate consists of many factors, which can be divided into physical, chemical and microbial circumstances. User& symptoms in the building lead to the mapping of indoor climate factors in order to remove the problems from the building. The fact that the indoor climate consists of many factors and the inability to prove unambiguously that a separate symptom is derived from a certain factor leads to the requiring a condition review of the building. Firstly, in buildings that suffer from indoor climate problems a technical risk assessment is made. On the basis of assessment the necessary condition researches are decided on. The condition reviewer prepares a report which works as a starting point for determining the need of repair work in the building. The purpose of this study was to find an effective manner of determining the need of repair work in a building based to the report of the condition review, as well as schedule the repair work so that the indoor climate problems could be solved as quickly as needed. In this study an Excel-based calculation program was created, a system of classifying indoor climate risks. This is a tool for making classifications according to the size and the level of dangerousness of the factor. The pro gram has been divided into two parts. In the first part the factors of indoor climate are classified in according to the exact measuring results. In the second part the classification is made on the basis of the condition assessment in which only sensory perceptions on the site review are used. In the summary all the most urgent factors are shown and either profound renovation or local reparations are suggested. The calculation program was tested in some school cases in Helsinki and in Vantaa on the basis of the reports of condition assessments and researches. As a result of the study a tool for classification that can be used in kindergarten and school buildings was developed. The tool helps municipalities determine the need of repair work on the basis of condition reviews and schedule this work. The system of classification also guides to make condition reviews similarly.

Rakennuksen sisäilmasto koostuu monista tekijöistä, jotka voidaan jakaa fysikaalisiin, kemiallisiin ja mikrobiologisiin oloihin. Rakennuksen käyttäjien oireilu johtaa sisäilmastotekijöiden kartoittamiseen, jotta ongelmat voitaisiin poistaa rakennuksesta. Tekijöiden moninaisuus ja se, että yksittäistä oiretta ei voida yksiselitteisesti osoittaa jonkun tekijän syyksi, johtaa vaativaan kuntokartoitusmenettelyyn. Sisäilmasto-ongelmaisista rakennuksista tehdään yleensä ensimmäiseksi tekninen riskiarvio, jonka perusteella kohteessa suoritetaan tarvittavia kuntotutkimuksia. Kuntotarkastaja laatu tutkimuksistaan raportin, joka toimii lähtökohtana rakennuksen korjaustarpeiden määrittelylle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää keinoja, millä saataisiin korjaustarpeet kohdennettua oikein kuntotarkastusraporttien perusteella ja aikataulutettua ne siten, että rakennusten sisäilmaongelmat saataisiin ratkottua mahdollisimman tehokkaasti. Tutkimuksessa laadittiin Excel-pohjainen laskentaohjelma luokittelutyökaluksi, jolla riskitekijät voidaan arvioida laajuuden ja vaarallisuuden perusteella. Ohjelma jakaantuu kahteen osaan. Toisessa osassa sisäilmastotekijät luokitellaan tarkkojen mittaustulosten perusteella, kun taas toisessa osassa sisäilmastotekijöitä luokitellaan kuntoarvioiden perusteella rakennusosittain. Yhteenveto-osiossa esitetään kunkin rakennusosan tai sisäilmastotekijän luokittelu ja päädytään esittämään joko perusparannusta tai paikallisia korjauksia. Laskentaohjelmaa testattiin Helsingin ja Vantaan koulurakennuksista tehtyjen kuntotarkastusraporttien avulla. Tutkimuksen tuloksena saatiin luokittelutyökalu, jota voidaan hyödyntää koulurakennusten lisäksi päiväkotien korjaustarpeiden luokitteluun. Työkalu toimii kuntien apuna kuntotarkastusraporttien yhteenvetojen teossa ja korjaustarpeiden priorisoinnissa. Luokittelujärjestelmä ohjaa myös toimintatapaa yhtenäistämällä kuntoarvioiden tekoa.
Description
Supervisor
Puttonen, Jari
Thesis advisor
Yli-Säntti, Jaakko
Keywords
school, koulu, indoor climate, sisäilmasto, risk assessment, kuntotutkimus, classification, riskianalyysi, luokittelu
Citation