Suomalaisen design-teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky ja kansainvälistyminen : strateginen ryhmä -tutkimus design-aloilta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2003-08-21
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Department
Major/Subject
Kansainvälinen liiketoiminta
International Business
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
228 s.
Series
Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, 220
Abstract
This study examines the international competitiveness and internationalisation of Finnish design companies. The aim is to describe and analyse the strategic choices that support significant sales and the achievement of a major market position in Western Europe. Design industries are defined as industries that use or could use design as a competitive factor. The study focuses on the following consumer product industries: textile and fashion, leather and shoes, jewellery, kitchenware and table settings, hand tools, furniture, fitness devices, log houses and fireplaces. The emphasis is on design as a competitive element. The theoretical basis of the research is the strategic groups theory completed by the literature on internationalisation. The focal concepts of the strategic groups theory are the strategic choices of the company and the mobility barriers. Companies are placed in the strategic groups based on their strategic choices; companies following similar strategies belong to the same groups. The members of a strategic group are protected against other firms by mobility barriers, that hinder the movement between the groups. Strategy is defined as choices that affect the relationship of the company and its environment (external effectiveness) and the internal structure and processes of the company (internal efficiency). In the first part of the study 16 design companies are analysed. As a result the international success model of Finnish design companies is formed and three strategic groups identified: established exporters, high potential specialists and home marketers. In the second part of the study the internationalisation of two high potential specialists is studied and the internationalisation model of Finnish design companies is developed. The role of design is observed in the different stages of internationalisation. The theoretical contribution of the thesis is that design industries as defined here can be analysed using the theory of strategic groups. In addition three strategic groups and the mobility barriers protecting them can be identified. Furthermore the models of international success and internationalisation of Finnish design companies are significant in terms of managerial contribution. Design is identified as a tool for market adaptation and differentiation. Based on the results normative advice can be given to managers.

Tämän tutkimuksen kohteena on suomalaisten design-aloja edustavien yritysten kansainvälinen kilpailukyky ja kansainvälistyminen. Tavoitteena on selvittää, minkälaisilla strategiavalinnoilla suomalainen design-yritys voi kannattavasti saavuttaa merkittävän myynnin ja aseman Länsi-Euroopan markkinoilla. Design-aloilla tarkoitetaan toimialoja, joilla on menossa merkittävää ja ohjelmallista designin kehittelyä. Tutkimus on kohdistettu seuraaviin kulutustavaratoimialoihin: tekstiili ja vaatetus, nahka ja kenkä, jalometallit ja korut, ruoan valmistus ja pöydän kattaminen, henkilökohtaiset työkalut, huonekalut, kuntovälineet, hirsitalot ja tulisijat. Design kilpailutekijänä oli tutkimuksen erityisen mielenkiinnon kohteena. Tutkimuksen teoreettinen perusta on strateginen ryhmä, mitä täydentää kansainvälistymistä koskeva tutkimus. Strateginen ryhmä –teorian keskeiset käsitteet ovat yrityksen strategiavalinnat ja liikkuvuusesteet. Yritykset sijoittuvat toimialalla tekemiensä valintojen pohjalta strategisiin ryhmiin niin, että samankaltaista strategiaa noudattavat yritykset kuuluvat samaan strategiseen ryhmään. Ryhmän yrityksiä suojaavat liikkuvuusesteet, jotka estävät yrityksiä siirtymästä ryhmästä toiseen. Strategialla tarkoitetaan tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen ja sen toimintaympäristön suhteeseen (ulkoinen tehokkuus) ja organisaation sisäiseen rakenteeseen ja toimintatapoihin (sisäinen tehokkuus). Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan 16 design-aloja edustavaa yritystä. Tuloksena muodostetaan suomalaisen design-yrityksen kansainvälinen menestysmalli, joka kuvaa kilpailukyvyn tekijät. Lisäksi tunnistetaan kolme strategista ryhmää: asemansa vakiinnuttaneet vientiyritykset; potentiaaliset, pitkälle erikoistuneet yritykset ja kotimarkkinayritykset. Tutkimuksen toisessa vaiheessa analysoidaan kahden pitkälle erikoistuneen yrityksen kansainvälistymistä ja muodostetaan malli suomalaisen design-yrityksen kansainvälistymisprosessista. Designin roolia ja kehittymistä tarkastellaan kansainvälistymisen eri vaiheissa. Tutkimuksen teoreettisena kontribuutiona voidaan pitää sitä, että markkinapohjaisesti määriteltyjä design-aloja voidaan tarkastella strateginen ryhmä –teorian avulla ja että design-aloilta voidaan tunnistaa kolme strategista ryhmää ja niitä suojaavat liikkuvuusesteet. Manageriaalisena tuloksena saadaan kuvaus design-yrityksen kansainvälistymistä ja merkittävän kansainvälisen markkina-aseman saavuttamista tukevista strategiatekijöistä ja kansainvälistymisprosessista. Designin todetaan toimivan tuotetarjonnan markkinakohtaisen sopeuttamisen ja differoinnin välineenä. Tulosten pohjalta voidaan antaa yritysjohdolle joukko päätöksentekoa tukevia normatiivisia ohjeita.
Description
Supervising professor
Luostarinen, Reijo, professor
Keywords
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/URN:ISBN:951-791-786-4